0

Tuyển tập 936 bài tập trắc nghiệm số phức

Share

Bài tp trc nghim s phc

Trang 3

PHN 1. TÓM TT LÝ THUYT

1. Khái niệm s phc

Tp hp s phc:

S phc (dng đi s) :

(a, b

, a là phn thc, b là phn ảo, i là đơn vị o, i

2

= –1)

z là s thc phn o ca z bng 0 (b = 0)

z là thun o phn thc ca z bng 0 (a = 0)

S 0 vừa là s thc va là s o.

Xem Thêm:   Lịch Sử 6 Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Hai s phc bng nhau:

a a’

a bi a bi (a,b,a,b’ R)

b b’

=

+=+

=

2. Biểu din hình hc:

S phc z = a + bi (a, b

được biu din bởi điểm M(a; b) hay bi

trong mp(Oxy) (mp phc)

3. Cộng và trừ s phc:

( ) ( ) ( ) ( )

a bi a b’i a a b b’ i+++ =+++

( )

( ) ( )

( )

a bi a b’i a a b b’ i

+−+ =−+

Xem Thêm:   Những bài Toán nâng cao lớp 3 hay nhất – Những bài toán hay và khó lớp 3

S đối ca z = a + bi là z = a – bi

biu din z,

biu din z’ thì

biu diễn z + z’ và

biu din z – z’.

4. Nhân hai số phc :

( )

( ) (

) ( )

a bi a bi aa’ bb ab ba’ i+ += + +

k(a bi) ka kbi (k R)+=+

5. S phc liên hp

S phc liên hp ca s phc z = a + bi là

11

Xem Thêm:   Soạn Sinh 8 Bài 41: Cấu tạo và chức năng của da

22

zz

z z; z z’ z z’; z.z’ z.z’;

zz



= ±=± = =





;

z là s thc

; z là s o

6. Môđun của số phc :

Môđun của s phc : z = a + bi :

22

z a b zz OM= += =



z 0, z C , z z ∀∈ = =

5/5 - (690 votes)