0

Tuyển tập 600 câu vận dụng cao phương pháp tọa độ trong không gian

Share

Câu 10. Trong không gian Oxyz, cho A(0; 0; 3), B(2; 0; 1) và (P ): 3x 8y + 7z 1 = .

bao nhiêu điểm C trên mặt phẳng (P ) sao cho 4ABC đều?

A Vô số. B 1. C 3. D 2.

Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P ) song song và

cách đều hai đường thẳng d

1

:

x 2

1

=

y

1

=

z

1

và d

2

:

x

2

=

y 1

1

=

z 2

1

.

A (P ): 2x 2z + 1 = 0. B (P ): 2y 2z + 1 = 0.

C (P ): 2y 2z 1 = 0. D (P ): 2x 2y + 1 = 0.

Câu 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai mặt cầu (S

1

) : x

2

+y

2

+z

2

+4x+2y+z =

; (S

2

) : x

2

+ y

2

+ z

2

2x y z = cắt nhau theo một đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng

(P ). Cho các điểm A (1; 0; 0) , B (0; 2; 0) , C (0; 0; 3). bao nhiêu mặt cầu tâm thuộc (P ) và tiếp

xúc với cả ba đường thẳng AB, BC, CA?

A 2 mặt cầu. B 3 mặt cầu. C 1 mặt cầu. D 4 mặt cầu.

Câu 13. Trong hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 1), B(1; 2; 3) và đường thẳng d :

Xem Thêm:   Soạn bài Thời khóa biểu (trang 43) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 1 – Tuần 5

x + 1

2

=

y 5

2

=

z

1

. Tìm véc-tơ chỉ phương

u của đường thẳng đi qua A và vuông góc với d đồng

thời cách B một khoảng lớn nhất.

A

u = (4; 3; 2). B

u = (1; 0; 2). C

u = (2; 2; 1). D

u = (2; 0; 4).

Câu 14. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC A(2; 1; 1), B(2; 3; 1) và C(0; 1; 3).

Gọi d đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và vuông c với mặt

phẳng (ABC). Phương trình đường thẳng d

A

x + 1

1

=

y 1

1

=

z 2

1

. B

x 1

1

=

y

1

=

z

1

.

C

x

2

=

y 2

1

=

z

1

. D

x + 1

1

=

y

1

=

z

1

.

Câu 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1; 1; 1), B(2; 3; 0) biết

Xem Thêm:   Hóa học 12 Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệu polime

tam giác ABC trực tâm H(0; 3; 2). Tìm tọa độ của điểm C.

A C(2; 2; 2). B C(1; 2; 1). C C(3; 2; 3). D C(4; 2; 4).

Câu 16. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d:

x 1

1

=

y 2

2

=

z 3

1

và mặt phẳng

(α) : x + y z 2 = . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α),

đồng thời vuông c và cắt đường thẳng d?

A

x 1

3

=

y 1

2

=

z

1

. B

x + 2

3

=

y + 4

2

=

z + 4

1

.

C

x 5

3

=

y 2

2

=

z 5

1

. D

x 2

1

=

y 4

2

=

z 4

3

.

Câu 17. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 2; 4), B(3; 5; 2). Tìm

tọa độ điểm M sao cho biểu thức MA

2

+ 2MB

2

đạt giá trị nhỏ nhất.

A M (3; 7; 2). B M

3

2

;

7

2

; 1

. C M(1; 3; 2). D M (2; 4; 0).

Xem Thêm:   Một số bài toán chọn lọc về thời gian trong giao động điều hòa

Câu 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): (x1)

2

+(y+1)

2

+(z2)

2

=

16 và điểm A(1; 2; 3). Ba mặt phẳng thay đổi đi qua A và đôi một vuông góc với nhau, cắt mặt

cầu theo ba đường tròn. Tính tổng diện tích của ba hình tròn tương ứng đó.

A 38π. B 33π. C 36π. D 10π.

Câu 19. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0; 2; 1), B(2; 4; 3),

C(1; 3; 1) và mặt phẳng (P ) : x+y2z3 = 0. Tìm điểm M (P ) sao cho

MA +

MB + 2

MC

đạt giá trị nhỏ nhất.

Trang 2/69 đề 899

5/5 - (619 votes)