0

Tuyển tập 217 bài toán đồ thị và bảng biến thiên

Share

L

A

T

E

X PAGE TOÁN HỌC CẤP https://www.facebook.com/MATHDDT/

Nhìn vào đồ thị ta thấy f

(t) t 3.

Do 2 + e

x

3 x nên hàm số y = f (2 + e

x

) nghịch biến trên (; ).

Chọn đáp án B

Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như sau

x

y

y

2

2

+

+

+

33

11

Xem Thêm:   Bài tập về Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được

33

Hàm số y = f (x) + 2018 đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A (2; ). B (3; +). C (0; 2). D (2018; 2020).

Hướng dẫn giải

Đồ thị hàm số y = f (x) + 2018 được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = f (x) lên trên 2018 đơn

vị nên không làm thay đổi các khoảng đồng biến.

Vy hàm số y = f (x) + 2018 đồng biến trên các khoảng (; 2) và (0; 2).

Xem Thêm:   Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 92 – Kết nối tri thức 6

Chọn đáp án C

Câu 4.

Cho hàm số y = f (x) xác định liên tục trên R, đồ thị hình bên. Hàm số

y = f (x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A (0; 1). B (; ). C (1; 2). D (2; +).

x

y

2

1 1

2

O

Hướng dẫn giải

Nhìn đồ t hị ta thấy hàm số đi xuống trên khoảng (1; 1) do đó hàm số nghịch biến trên khoảng

Xem Thêm:   Đoạn văn tiếng Anh viết về dân tộc mà các em biết

(0; 1).

Chọn đáp án A

Câu 5.

Cho hàm số y = f (x) đồ thị như hình vẽ. Hàm số y = f (x) đồng biến trên

khoảng nào dưới đây?

A (0; 2). B (2; 2). C (2; +). D (; ).

O

x

y

1

1

2

2

2

Hướng dẫn giải

“Toán học môn thể dục của trí tuệ Isocrates Trang 2

5/5 - (553 votes)