0

Tuyển tập 170 bài tập Hình học lớp 6 – Câu hỏi Hình học lớp 6 cơ bản và nâng cao

Share

TUYỂN TẬP 170 BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 6

——————————————

i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

C©u 1: H·y ®iÒn ®óng hoÆc sai trong mçi c©u sau vµo trong « trèng

a. NÕu gãc xot=yot th× ot tia ph©n gi¸c cña gãc xoy

b. NÕu gãc xot+toy=xoy th× ot tia ph©n gi¸c cña gãc xot

C©u 2:H·y ®iÒn ®óng hoÆc sai trong mçi c©u sau vµo trong « trèng

a. NÕu gãc xot + toy=xoy gãc xot=yot th× ot tia ph©n gi¸c cña gãc xoy

b. NÕu gãc xot=yot=xoy/2 th× ot tia ph©n gi¸c cña gãc xoy

c. Mçi gãc chØ mét tia ph©n gi¸c

Khoanh trßn vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng trong mçi c©u tr¶ lêi sau:

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích giá trị hiện thực và giá trị tố cáo trong Hạnh phúc của một tang gia

C©u 3:. NÕu Om tia ph©n gi¸c cña gãc xoy gãc xoy=54

th× ®o cña gãc xOm lµ:

A. 108

B. 27

C. 30

D. 36

C©u 4: NÕu om tia ph©n gi¸c cña gãc xoy gãc xoy=48

th× ®o cña gãc yom lµ:

Xem Thêm:   Toán 6 Luyện tập chung trang 65 Kết nối tri thức với cuộc sống

A. 18

B. 96

C. 24

D. 30

C©u 5:. NÕu om tia ph©n gi¸c cña gãc xoy gãc xom = 22

th× ®o cña gãc xoy lµ:

A. 44

B. 11

C. 46

D. mét kÕt qu¶ kh¸c

C©u 6: NÕu om tia ph©n gi¸c cña gãc xoy, on lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xom gãc

xoy=60

th× ®o gãc cña gãc nom lµ:

A. 30

B. 40

C. 15

D. 120

C©u 7: Tia …………………… cña gãc ……………….. n»m gi÷a hai c¹nh cña gãc t¹o víi hai

gãc Êy hai gãc b»ng nhau

Xem Thêm:   Giáo án môn Tiếng Việt lớp 4 chuẩn kiến thức kỹ năng

C©u 8: Tia ph©n gi¸c cña gãc …………………... n»m gi÷a hai c¹nh cña gãc vµ t¹o víi hai

c¹nh Êy hai gãc ……………..

C©u 9: Tia ph©n gi¸c cña mét gãc tia n»m gi÷a ………..………… cña gãc t¹o víi hai c¹nh

Êy hai gãc ……………..….

C©u 10 H·y khoanh trßn vµo kÕt qu¶ em cho ®óng trªn h×nh

C©u 11: §iÒn “x” vµo « trèng thÝch hîp (trªn h×nh 2)

5/5 - (523 votes)