0

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế – Ngoại thương

Share

STT
Tên
Ý nghĩa

1
debit
Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ

2
Convertible debenture
Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla

3
Debenture holder
Người giữ trái khoán

4
Fixed interest bearing debenture
Trái khoán chịu tiền lãi cố định

5
Graduated interest debebtures
Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến

6
Issue of debenture
Sự phát hành trái khoán

7
Redeem debenture
Trái khoán trả dần

8
Registered debenture
Trái khoán ký danh

9
Unissued debenture
Cuống trái khoán

10
Variable interest debenture
Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi

11
Debit advice
Giấy báo nợ

12
Debit balance
Số dư nợ

13
Debit request
Giấy đòi nợ

14
Debit side
Bên nợ

15
Settlement
Sự giải quyết, sự thanh toán, sự quyết toán

16
Settlement of accounts
Sự quyết toán tài khoản

17
Settlement of a claim
Sự giải quyết khiếu nại

18
Settlement of a debt
Sự thanh toán nợ

19
Settlement of a dispute
Sự giải quyết tranh chấp

20
Amicable settlement
Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận

21
Budget settlement
Sự quyết toán ngân sách

22
Cash settlement
Sự thanh toán ngay; sự thanh toán bằng tiền mặt

23
International settlement
Sự thanh toán quốc tế

24
Multilateral settlement
Sự thanh toán nhiều bên, việc thanh toán nhiều bên

25
Friendly settlement / Amicable settlement
Sự hòa giải, sự giải quyết thỏa thuận

26
End month settlement
Sự quyết toán cuối tháng

27
Monthly settlement
Sự quyết toán hàng tháng

28
Settlement of a transaction
Sự kết thúc một công việc giao dịch

29
Settlement of an invoice
Sự thanh toán một hóa đơn

30
Settlement market
Sự mua hoặc bán

31
Debenture
Trái khoán công ty, giấy nợ, phiếu nợ

32
Bearer debenture
Trái khoán vô danh

33
Mortgage debenture
Trái khoán cầm cố, giấy nợ được đảm bào bằng văn tự cầm đồ

34
Naked debenture
Trái khoán trần, trái khoán không đảm bảo

35
Preference debenture
Trái khoán ưu đãi

36
Secured debenture
Trái khoán công ty có đảm bảo

37
Unsecured debenture
Trái khoán công ty không có đảm bảo

38
Company
Công ty, hội

39
Company of limited liability
Công ty trách nhiệm hữu hạn

40
Affiliated company
Công ty con, công ty dự phần

41
Holding company
Công ty mẹ

42
Insurance company
Công ty bảo hiểm

43
Join stock company
Công ty cổ phần

44
Multinational company
Công ty đa quốc gia

45
One – man company
Công ty một người

46
Private company
Công ty riêng

47
Private – owned company
Công ty tư nhân

48
Public company
Công ty công cộng, công ty nhà nước

49
Shipping company
Công ty hàng hải, công ty vận tải biển

50
State – owned company
Công ty quốc doanh, công ty nhà nước

51
Transnational company
Công ty xuyên quốc gia

52
Subsidiary company
Công ty con

53
Unlimited (liability) company
Công ty trách nhiệm vô hạn

54
Warehouse company
Công ty kho

55
Express company
Công ty vận tải tốc hành

56
Foreign trade company
Công ty ngoại thương

57
Joint state – private company
Công ty công tư hợp doanh

58
Investment service company
Công ty dịch vụ đầu tư

59
Trading company
Công ty thương mại

60
Limited (liability) company
Công ty trách nhiệm hữu hạn

Xem Thêm:   Chuyên đề tứ giác nội tiếp lớp 9 – Cách chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

61
Bubble company
Công ty ma

62
Mixed owenership company
Công ty hợp doanh

63
Company limited by shares
Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần

64
Limited partnership
Công ty hợp danh hữu hạn

65
The merge of companies/Amagation
Sự hợp nhất các công ty

66
To form a company
Thành lập một công ty

67
To dissolve a company
Giải thể một công ty

68
To wind up a company
Thanh toán một công ty

69
Industrial company
Công ty kỹ nghệ (sản xuất)

70
Build – in – department
Bộ phận ghép nhỏ lo việc xuất khẩu

71
Build – in export department
Bộ phận xuất khẩu

72
Build – in import department
Bộ phận nhập khẩu

73
Separated department
Bộ phận riêng biệt

74
Export subsidiary company
Công ty con xuất khẩu

75
Branch
Chi nhánh

76
Prefabrication plant
Phân xưởng gia công

77
Associated/Affiliated company
Công ty dự phần của một công ty mẹ ở nước ngoài

78
Travelling agent
Nhân viên lưu động

79
Comprador
Người mại bản

80
Universal agent
Đại lý toàn quyền

81
Carrrier’s agent
Đại lý vận tải

82
Shipping agent
Đại lý giao nhận

83
Charterer’s/Chartering agent
Đại lý thuê tàu

84
Collecting agent
Đại lý thu hộ

85
Insurance agent
Đại lý bảo hiểm

86
Special agent
Đại lý đặc biệt

87
To be out of business
vỡ nợ, phá sản

88
To do business with somebody
buôn bán với ai

89
Banking business
nghiệp vụ ngân hàng

90
Forwarding business
hãng đại lý giao nhận, công tác giao nhận

91
Retail business
thương nghiệp bán lẻ, việc kinh doanh bán lẻ

92
Businessman
nhà kinh doanh

93
Business is business
Công việc là công việc

94
Cash business
việc mua bán bằng tiền mặt

95
Complicated business
công việc làm ăn rắc rối

96
Credit in business
tín dụng trong kinh doanh

97
International business
Việc kinh doanh quốc tế

98
Increase of business
Sự tăng cường buôn bán

99
Man of business
Người thay mặt để giao dịch

100
Stagnation of business
Sự đình trệ việc kinh doanh

101
Business co-operation
sự hợp tác kinh doanh

102
Business coordinator
người điều phối công việc kinh doanh

103
Business circles/world
giới kinh doanh

104
Business expansion
sự khuếch trương kinh doanh

105
Business forecasting
dự đoán thương mại

106
Business experience
kinh nghiệm trong kinh doanh

107
Business is thriving
Sự buôn bán phát đạt

108
Business is bad
Sự buôn bán ế ẩm

109
Business knowledge
kiến thức kinh doanh

110
Business license
giấy phép kinh doanh

111
Business organization
tổ chức kinh doanh

112
Business relations
các mối quan hệ kinh doanh

113
Business tax
thuế doanh nghiệp

114
Business trip
cuộc đi làm ăn

115
To be in business
đang trong ngành kinh doanh

116
Credit against goods
Tín dụng trả bằng hàng

117
Acceptance credit
Tín dụng chấp nhận

118
Back-to-back credit
Thư tín dụng giáp lưng

119
Blank credit
Tín dụng không bảo đảm, tín dụng để trống

120
Cash credit
Tín dụng tiền mặt

121
Circular credit
Thư tín dụng lưu động

122
Clean credit
Tín dụng trơn, tín dụng để trống

123
Commercial credit
Tín dụng thương mại, tín dụng thương nghiệp

Xem Thêm:   Tuyển tập hình ảnh trái tim tan vỡ buồn khóc

124
Confirmed credit
Thư tín dụng xác nhận

125
Confirmed irrevocable credit
Thư tín dụng không hủy ngang có xác nhận

126
Countervailing credit
Tín dụng giáp lưng

127
Divisible credit
Thư tín dụng chia nhỏ

128
Documentary credit
Tín dụng chứng từ, thư tín dụng chứng từ

129
Export credit
Tín dụng xuất khẩu

130
Fractionable credit
Tín dụng chia nhỏ, thư tín dụng chia nhỏ

131
Goverment credit
Tín dụng nhà nước

132
Import credit
Tín dụng nhập khẩu

133
Preference debenture
Trái khoán ưu đãi

134
Secured debenture
Trái khoán công ty có đảm bảo

135
Irrevocable credit
Thư tín dụng không hủy ngang

136
Instalment credit
Tín dụng trả dần, tín dụng trả nhiều lần

137
Long term credit
Tín dụng dài hạn

138
Medium credit
Tín dụng trung hạn (thời hạn1 đến 5 năm)

139
Medium term
Tín dụng trung hạn

140
Mercantile credit
Tín dụng thương nghiệp, thư tín dụng thương nghiệp

141
Open credit
Tín dụng không đảm bảo, tín dụng trơn, tín dụng để trống

142
Negotiation credit
Tín dụng chiết khấu, thư tín dụng chiết khấu

143
Packing credit
Tín dụng trả trước, thư tín dụng trả trước

144
Public credit
Tín dụng nhà nước

145
Revocable credit
Thư tín dụng hủy ngang

146
Revolving credit
Thư tín dụng tuần hoàn

147
Short term credit
Tín dụng ngắn hạn

148
Stand by credit
Tín dụng dự phòng, tín dụng có hiệu quả

149
Supplier credit
Tín dụng người bán

150
Swing credit
Tín dụng kỹ thuật, tín dụng chi trội

151
Transferable credit
Tín dụng chuyển nhượng

152
Transmissible credit
Thư tín dụng chuyển nhượng

153
Unconfirmed credit
Tín dụng không xác nhận

154
Creditor
Chủ nợ, người cho vay, trái chủ, bên cấp tín dụng

155
Credit advice
Giấy báo có

156
Credit business
Sự kinh doanh tín dụng

157
Credit card
Thẻ tín dụng

158
Credit balance
Số dư có

159
Credit co-op
Hợp tác xã tín dụng

160
Credit institution
Định chế tín dụng

161
To incur
Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…)

162
Indebted
Mắc nợ, còn thiếu lại

163
Indebtedness
Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ

164
Certificate of indebtedness
Giấy chứng nhận thiếu nợ

165
Premium
Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù

166
Premium as agreed
Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận

167
Premium for double optiony
Tiền cược mua hoặc bán

168
Premium for the call
Tiền cược mua, tiền cược thuận

169
Premium for the put
Tiền cược bán, tiền cược nghịch

170
Premium on gold
Bù giá vàng

171
Additional premium
Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung

172
Export premium
Tiền thưởng xuất khẩu

173
Extra premium
Phí bảo hiểm phụ

174
Hull premium
Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ

175
Insurance premium
Phí bảo hiểm

176
Lumpsum premium
Phí bảo hiêm xô, phí bảo hiểm khoán

177
Net premium
Phí bảo hiểm thuần túy (đã khấu trừ hoa hồng, môi giới), phí bảo hiểm tịnh

178
Unearned premium
Phí bảo hiểm không thu được

179
Voyage premium
Phí bảo hiểm chuyến

Xem Thêm:   Soạn bài Nhà ảo thuật trang 40 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 2 – Tuần 23

180
At a premium
Cao hơn giá quy định (phát hành cổ phiếu)

181
Exchange premium
Tiền lời đổi tiền

182
Premium bond
Trái khoán có thưởng khích lệ

183
Loan
Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái

184
Loan at call
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn

185
Loan on bottomry
Khoản cho vay cầm tàu

186
Loan on mortgage
Sự cho vay cầm cố

187
Loan on overdraft
Khoản cho vay chi trội

188
Loan of money
Sự cho vay tiền

189
Bottomry loan
Khoản cho vay cầm tàu

190
Call loan
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn

191
Demand loan
Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn

192
Fiduciary loan
Khoản cho vay không có đảm bảo

193
Long loan
Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn

194
Short loan
Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn

195
Unsecured insurance
Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp

196
Warehouse insurance
Sự cho vay cầm hàng, lưu kho

197
Loan on interest
Sự cho vay có lãi

198
Loan on security
Sự vay, mượn có thế chấp

199
Loan-office
Sổ giao dịch vay mượn, sổ nhận tiền mua công trái

200
To apply for a plan
Làm đơn xin vay

201
To loan for someone
Cho ai vay

202
To raise/ secure a loan
sự khuếch trương kinh doanh

203
Tonnage
Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước

204
Cargo deadweight tonnage
Cước chuyên chở hàng hóa

205
Stevedorage
Phí bốc dở

206
Landing account
Bản kê khai bốc dỡ

207
Leakage account
Bản kê khai thất thoát

208
Liquidating account
Tài khoản thanh toán

209
Mid – month account
Sự quyết toán giữa tháng

210
Profit and loss account
Tài khoản lỗ lãi

211
Private account
Tài khoản cá nhân

212
Account of charges
Bản quyết toán chi phí

213
Account of trade and navigation
Bảng thống kê thương mại và hàng hải

214
Clearing account
Tài khoản (thanh toán) bù trừ

215
Exchange equalisation account
Tài khoản bình ổn hối đoái

216
Freight account
Phiếu cước

217
Frozen account
Tài khoản phong tỏa

218
Suspense account
tài khoản treo

219
Tallyman’s account
Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán

220
Unsettle account
Báo cáo nợ, bản tính tiền chưa trả, tài khoản chưa quyết toán

221
Running account
Tài khoản vãng lai

222
Weight account
Bản tính trọng lượng, bản chi tiết trọng lượng, phiếu trọng lượng

223
Account purchases
Báo cáo mua hàng

224
Opening of an account with a bank
Việc mở một tài khoản ở ngân hàng

225
Overdraw account
Tài khoản rút quá số dư với sự đồng ý của ngân hàng, tài khoản thấu chi

226
Outstanding account
Tài khoản chưa thanh toán

227
Rendering of account
Sự khai trình tài khoản

228
Reserve account
Tài khoản dự trữ

229
Accounts payable control
Khoản phải trả tổng quát

230
Account receivable
Khoản sẽ thu, khoản sẽ nhận

231
Account receivable control
Khoản sẽ thu tổng quát

232
Account receivable summary
Tóm tắt khoản sẽ thu

5/5 - (789 votes)