0

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Share

Vocabulary
Pronunciation
Types of words
Meaning

Operating system
/ˈɒpəreɪtɪŋ ˈsɪstəm/
Noun
hệ điều hành

Information
/ˌɪnfəˈmeɪʃn/
Noun
thông tin

Data
/ˈdeɪtə/
Noun
dữ liệu

Programming language

/ˈprəʊɡræmɪŋ ˈlæŋɡwɪdʒ/

Noun

ngôn ngữ lập trình

Convert
/kənˈvɜːt/
Verb
chuyển đổi

Browser
/ˈbraʊzə(r)/
Noun
trình duyệt

Multi – user
/ˈmʌlti ˈjuːzə(r)/
Adjective
đa người dùng

Application
/ˌæplɪˈkeɪʃn/
Noun
ứng dụng

Single -user
/ˈsɪŋɡl ˈjuːzə(r)/
Adjective
đơn người dùng

Storage
/ˈstɔːrɪdʒ/
Noun
lưu trữ

Available
/əˈveɪləbl/
Adjective
có sẵn

Version
/ˈvɜːʃn/
Noun
phiên bản

Official
/əˈfɪʃl/
Adjective
chính thức

Beta
/ˈbiːtə/
Noun
thử nghiệm

Compatible
/kəmˈpætəbl/
Adjective
tương thích

Customer
/ˈkʌstəmə(r)/
Noun
khách hàng

Develop
/dɪˈveləp/
Verb
phát triển

Interrupt
/ˌɪntəˈrʌpt/
Verb
cản trở, gián đoạn

Install
/ɪnˈstɔːl/
Verb
cài đặt

Latest
/ˈleɪtɪst/
Adjective
mới nhất

Maintain
/meɪnˈteɪn/
Verb
duy trì

Matrix
/ˈmeɪtrɪks/
Noun
ma trận

Respond
/rɪˈspɒnd/
Verb
phản hồi

Multi-task
/ˈmʌlti tɑːsk/
Adjective
đa nhiệm

Signal
/ˈsɪɡnəl/
Noun
tín hiệu

Transmit
/trænzˈmɪt/
Verb
truyền

Addition
/əˈdɪʃn/
Noun
Phép cộng

Subtraction
/səbˈtrækʃn/
Noun
Phép trừ

Multiplication
/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn/
Noun
Phép nhân

Division
/dɪˈvɪʒn/
Noun
Phép chia

Device
/dɪˈvaɪs/
Noun
thiết bị

Function
/ˈfʌŋkʃn/
Noun
chức năng

Personalize
/ˈpɜːsənəlaɪz/
Verb
cá nhân hóa

Xem Thêm:   Giới thiệu Đà Lạt bằng tiếng Anh (4 Mẫu) – Viết về Đà Lạt bằng tiếng Anh

Setting
/ˈsetɪŋ/
Noun
cài đặt

Feature
/ˈfiːtʃə(r)/
Noun
thuộc tính

Fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
Adjective
cơ bản

Internal
/ɪnˈtɜːnl/
Adjective
bên trong

Intricate
/ˈɪntrɪkət/
Adjective
phức tạp

Font
/fɒnt/
Noun
phông

Bug
/bʌɡ/
Noun
lỗi

Crash
/kræʃ/
Noun
hỏng chương trình

Security
/sɪˈkjʊərəti/
Noun
bảo mật

Database
/ˈdeɪtəbeɪs/
Noun
cơ sở dữ liệu

Algorithm
/ˈælɡərɪðəm/
Noun
thuật toán

Source Code
/sɔːs kəʊd/
Noun
mã nguồn

Pulse
/pʌls/
Noun
xung

Modify
/ˈmɒdɪfaɪ/
Verb
phân loại

Gateway
/ˈɡeɪtweɪ/
Noun
cổng kết nối Internet cho những mạng lớn

Protocol
/ˈprəʊtəkɒl/
Noun
giao thức

Configuration
/kənˌfɪɡəˈreɪʃn/
Noun
cấu hình

Adware
/ˈædweə(r)/
Noun
phần mềm quảng cáo

Buffer overflow
/ˈbʌfə(r) ˌəʊvəˈfləʊ/
Noun
lỗi tràn bộ nhớ đệm

Debugging
/ˌdiːˈbʌɡɪŋ/
Noun
gỡ lỗi

Machine language
/məˈʃiːn ˈlæŋɡwɪdʒ/
Noun
ngôn ngữ máy

Interpreter
/ɪnˈtɜːprətə(r)/
Noun
trình thông dịch

Firewall
/ˈfaɪəwɔːl/
Noun
tường lửa

Cursor
/ˈkɜːsə(r)/
Noun
con trỏ trong cơ sở dữ liệu

Backup
/ˈbækʌp/
Noun
sao lưu

Format
/ˈfɔːmæt/
Noun
định dạng

Unplugged
/ˌʌnˈplʌɡd/
Noun
chưa được kết nối

Spyware
/ˈspaɪweə(r)/
Noun
phần mềm gián điệp

Administration
/ədˌmɪnɪˈstreɪʃn/
Noun
quyền quản trị

Domain
/dəˈmeɪn/
Noun
tên miền

Malware
/ˈmælweə(r)/
Noun
phần mềm độc hại

Xem Thêm:   Khoa học lớp 5 Bài 60: Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

Cloud computing
/klaʊd kəmˈpjuːtɪŋ/
Noun
điện toán đám mây

Antivirus software
/ˈæntivaɪrəs ˈsɒftweə(r)/
Noun
phần mềm chống virus

Internet service provider

/ˈɪntənet ˈsɜːvɪs prəˈvaɪdə(r)/

Noun

nhà cung cấp dịch vụ mạng

Speech recognition
/spiːtʃ ˌrekəɡˈnɪʃn/
Noun
nhận dạng tiếng nói

Quantum computing
/ˈkwɒntəm kəmˈpjuːtɪŋ/
Noun
máy tính lượng tử

Structured programming

/ˈstrʌktʃə(r)d ˈprəʊɡræmɪŋ/

Noun

lập trình cấu trúc

Command

/kəˈmɑːnd/

Noun

mệnh lệnh

Prolog
/ˈprəʊlɒɡ/
Noun
lập trình theo lôgic

Concurrency control
/kənˈkʌr(ə)nsɪ kənˈtrəʊl/
Noun
kiểm soát truy cập đồng thời

Grid computing
/ɡrɪd kəmˈpjuːtɪŋ/
Noun
điện toán lưới

Multiprocessing
/ˈmʌlti ˈprəʊsesɪŋ/
Noun
đa xử lí

Optimize
/ˈɒptɪmaɪz/
Verb
tối ưu hóa

Software development process

/ˈsɒftweə(r) dɪˈveləpmənt ˈprəʊses/

Noun

quy trình phát triển phần mềm

Software testing

/ˈsɒftweə(r) ˈtestɪŋ/

Noun

kiểm thử phần mềm

Analysis

/əˈnæləsɪs/

Noun

phân tích

Computer architecture

/kəmˈpjuːtə(r) ˈɑːkɪtektʃə(r)/

Noun

kiến trúc máy tính

User interface

/ˈjuːzə(r) ˈɪntəfeɪs/

Noun

giao diện người dùng

Computer animation

/kəmˈpjuːtə(r) ˌænɪˈmeɪʃn/

Noun

hoạt hình máy tính

Digital image processing

/ˈdɪdʒɪtl ˈɪmɪdʒ ˈprəʊsesɪŋ/

Noun

xử lí ảnh

Information retrieval

/ˌɪnfəˈmeɪʃn rɪˈtriːvl/

Noun

truy hồi thông tin

Data compression

/ˈdeɪtə kəmˈpreʃn/

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về vai trò của gia đình (7 Mẫu)

Noun

nén dữ liệu

Encryption

/ɪnˈkrɪpʃn/

Noun

mã hóa dữ liệu

Information theory

/ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈθɪəri/

Noun

lý thuyết thông tin

Data recovery

/ˈdeɪtə rɪˈkʌvəri/

Noun

khôi phục dữ liệu

Database management system

/ˈdeɪtəbeɪs ˈmænɪdʒmənt ˈsɪstəm/

Noun

hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Network topology

/ˈnetwɜːk təˈpɒlədʒi/

Noun

cấu trúc liên kết mạng

Bus

/bʌs/

Noun

mạng trục tuyến

Star

/stɑː(r)/

Noun

mạng hình sao

Ring

/rɪŋ/

Noun

mạng hình vòng

Digital signal processing

/ˈdɪdʒɪtl ˈsɪɡnəl ˈprəʊsesɪŋ/

Noun

xử lí tín hiệu thông tin

Transistor

/trænˈzɪstə(r)/

Noun

linh kiện bán dẫn

Trojan horse

/ˌtrəʊdʒən ˈhɔːs/

Noun

mã độc Trojan

Keylogger

/ˈkiːlɒɡə(r)/

Noun

trình theo dõi thao tác bàn phím

Worm

/wɜːm/

Noun

sâu máy tính

I/O operations

/ˈɪnpʊt ˈaʊtpʊt ˌɒpəˈreɪʃnz/

Noun

tổ chức và quản lý xuất nhập

Hyperlink
/ˈhaɪpəlɪŋk/
Noun
siêu liên kết

File-system manipulation
/faɪl ˈsɪstəm məˌnɪpjuˈleɪʃn/
Noun
quản lý hệ thống File

Single-tasking
/ˈsɪŋɡl tɑːskɪŋ/
Adjective
đơn nhiệm

Real-time system
/ˌriːəl ˈtaɪm ˈsɪstəm/
Noun
hệ thống xử lí thời gian thực

Embedded system
/ɪmˈbedɪd ˈsɪstəm/
Noun
hệ thống nhúng

Program execution
/ˈprəʊɡræm ˌeksɪˈkjuːʃn/
Noun
thực thi chương trình

5/5 - (889 votes)