0

Tổng hợp trắc nghiệm Sinh học lớp 12

Share

TRẮC NGHIỆM: GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI AND

Câu 1: Giả sử một gen được cấu tạo từ 3 loại nuclêôtit: A, T, G thì trên mạch gốc của gen này có thể có tối đa bao nhiêu loại mã bộ ba?A. 6 loại mã bộ ba. B. 3 loại mã bộ ba.C. 27 loại mã bộ ba. D. 9 loại mã bộ ba.

Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, trình tự nuclêôtit trong vùng mã hóa của gen nhưng không mã hóa axit amin được gọi làA. đoạn intron. B. đoạn êxôn. C. gen phân mảnh. D. vùng vận hành.

Câu 3: Vùng điều hoà là vùngA. quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêinB. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mãC. mang thông tin mã hoá các axit aminD. mang tín hiệu kết thúc phiên mã

Câu 4: Trong 64 bộ ba mã di truyền, có 3 bộ ba không mã hoá cho axit amin nào. Các bộ ba đó là:A. UGU, UAA, UAG B. UUG, UGA, UAGC. UAG, UAA, UGA D. UUG, UAA, UGA

Câu 5: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

Câu 6: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức làA. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.B. mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.C. nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.D. một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 7: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?A. Mã di truyền có tính đặc hiệu. B. Mã di truyền có tính thoái hóa.C. Mã di truyền có tính phổ biến. D. Mã di truyền luôn là mã bộ ba.

Câu 8: Gen không phân mảnh cóA. cả exôn và intrôn. B. vùng mã hoá không liên tục.C. vùng mã hoá liên tục. D. các đoạn intrôn.

Câu 9: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi làA. codon. B. gen. C. anticodon. D. mã di truyền.

Câu 10: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc gì?A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 11: Bản chất của mã di truyền làA. trình tự sắp xếp các nulêôtit trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong prôtêin. B. các axit amin đựơc mã hoá trong gen.C. ba nuclêôtit liền kề cùng loại hay khác loại đều mã hoá cho một aaD. một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

Câu 12: Vùng kết thúc của gen là vùngA. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mãB. mang tín hiệu kết thúc phiên mãC. quy định trình tự sắp xếp các aa trong phân tử prôtêinD. mang thông tin mã hoá các aa

Câu 13: Mã di truyền mang tính thoái hoá, tức là:A. nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit aminB. tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyềnC. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyềnD. một bộ ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin

Câu 14: Mã di truyền có tính phổ biến, tức làA. tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyềnB. nhiều bộ ba cùng xác định một axit aminC. một bô ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit aminD. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ

Câu 15: Mỗi ADN con sau nhân đôi đều có một mạch của ADN mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nuclêôtit tự do. Đây là cơ sở của nguyên tắc: A. bổ sung. B. bán bảo toàn.C. bổ sung và bảo toàn. D. bổ sung và bán bảo toàn.

Câu 16: Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm các vùng theo trình tự là:A. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng mã hoá.B. vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc.C. vùng điều hoà, vùng vận hành, vùng kết thúc.D. vùng vận hành, vùng mã hoá, vùng kết thúc.

Câu 17: Gen là một đoạn của phân tử ADNA. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.B. mang thông tin di truyền của các loài.C. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.D. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Câu 18: Vùng nào của gen quyết định cấu trúc phân tử protêin do nó quy định tổng hợp?A. Vùng kết thúc. B. Vùng điều hòa.C. Vùng mã hóa. D. Cả ba vùng của gen.

Câu 19: Trong quá trình nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó làA. ADN giraza B. ADN pôlimerazaC. hêlicaza D. ADN ligaza

Câu 20: Một gen có 480 ađênin và 3120 liên kết hiđrô. Gen đó có số lượng nuclêôtit là: A. 1800 B. 2400 C. 3000 D. 2040

Câu 21: Intron là: A. đoạn gen mã hóa aa. B. đoạn gen không mã hóa aa.C. gen phân mảnh xen kẽ với các êxôn.D. đoạn gen mang tính hiệu kết thúc phiên mã.

Câu 22: Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là: A. tháo xoắn phân tử ADN.B. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo NTBS với mỗi mạch khuôn của ADN.C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.D. nối các đoạn Okazaki với nhau.

Câu 23: Vùng mã hoá của gen là vùngA. mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mãB. mang tín hiệu kết thúc phiên mãC. mang tín hiệu mã hoá các axit aminD. mang bộ ba mở đầu và bộ ba kết thúc

Câu 24: Nhiều bộ ba khác nhau có thể cùng mã hóa một axit amin trừ AUG và UGG, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?A. Mã di truyền có tính phổ biến.B. Mã di truyền có tính đặc hiệu.C. Mã di truyền luôn là mã bộ ba. D. Mã di truyền có tính thoái hóa.

Câu 25: Đơn vị mang thông tin di truyền trong ADN được gọi làA. nuclêôtit. B. bộ ba mã hóa. C. triplet. D. gen.

Câu 26: Đơn vị mã hoá thông tin di truyền trên ADN được gọi làA. gen. B. codon. C. triplet. D. axit amin.

Câu 27: Mã di truyền là:A. mã bộ một, tức là cứ một nuclêôtit xác định một loại axit amin.B. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit xác định một loại axit amin.C. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một loại axit amin.D. mã bộ hai, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một loại axit amin.

TRẮC NGHIỆM: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

Câu 1: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E.coli xảy ra trongA. ribôxôm. B. tế bào chất. C. nhân tế bào. D. ti thể.

Câu 2: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ củaA. mạch mã hoá. B. mARN. C. mạch mã gốc. D. tARN.

Câu 3: Đơn vị được sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm trong chuỗi polipeptit làA. anticodon. B. axit amin. B. codon. C. triplet.

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?A.mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.D. mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Câu 5: Quá trình phiên mã xảy ra ởA. sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn. B. sinh vật có ADN mạch kép.C. sinh vật nhân chuẩn, vi rút. D. vi rút, vi khuẩn.

Câu 6: Trong quá trình dịch mã, mARN thường gắn với một nhóm ribôxôm gọi là poliribôxôm giúpA. tăng hiệu suất tổng hợp prôtêinB. điều hoà sự tổng hợp prôtêin.C. tổng hợp các pr cùng loại. D. tổng hợp được nhiều loại prôtêin.

Câu 7: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi làA. codon. B. axit amin. C. anticodon. D. triplet.

Câu 8: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?A. Từ mạch có chiều 5’ → 3’. B. Từ cả hai mạch đơn.C. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.D. Từ mạch mang mã gốc.

Câu 9: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là: A. rARN. B. mARN. C. tARN. D. ADN.

Câu 10: Ở cấp độ p.tử nguyên tắc khuôn mẫu được thể hiện trong cơ chếA. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. B. tổng hợp ADN, dịch mã.C. tự sao, tổng hợp ARN. D. tổng hợp ADN, ARN.

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (512 votes)
Xem Thêm:   Địa lí 6 Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản