0

Tổng hợp lý thuyết và bài tập Hình học lớp 10 chương 1

Share

TÀI LI

TÀI LITÀI LI

TÀI LIỆ

U H

U HU H

U HỌ

ỌC T

C TC T

C T

ẬP TOÁN 10

P TOÁN 10 P TOÁN 10

P TOÁN 10 –

HÌNH H

HÌNH HHÌNH H

HÌNH HỌ

ỌC

CC

C

VÉCT

VÉCTVÉCT

VÉCTƠ

Ơ Ơ

Ơ

T

TT

T

ỌA Đ

A ĐA Đ

A ĐỘ

2

22

2

File word liên hệ: toanhocbactrungnam@gmail.com MS: HH10-C1

Góc ca hai véctơ

góc to bi hai tia Ox, Oy ln lượt cùng hướng vi hai

tia AB và CD. Nghĩa là:

,=

.

Khi

không cùng hướng thì

xOy

Khi

cùng hướng thì

xOy

Khi

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm Lớp 4: Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt bài Tập đọc nhạc

ngược hướng thì

xOy

Hai véctơ bng nhau khi và ch khi chúng cùng hướng và có độ dài bng nhau.

=

= =

AB vaø CD cuøng höôùng

Hai véctơ đối nhau khi và ch khi chúng ngược hướng và có độ dài bng nhau.

=

= =

AB vaø CD ngöôïc höôùng

2. Cácphéptoántrênvectơ:

a)

a)a)

a) T

TT

Tổng của hai véctơ

ổng của hai véctơổng của hai véctơ

ổng của hai véctơ:

::

:

Định nghĩa phép cng 2 véctơ

Xem Thêm:   Truyện Con hổ có nghĩa – Truyện trung đại Việt Nam

là véctơ

, được xác định tùy theo v trí ca

2 véctơ này. Có 3 trường hp:

ni đuôi

cùng đim gc

là 2 véctơ bt k

được cng theo

được cng theo

được cng theo

quy tc 3 đim quy tc hình bình hành 2 trường hp trên

Qui tc ba đim: (Qui tc tam giác hay qui tc Chasles)

Vi ba đim bt k A, B, C ta có:

= +

.

Qui tc 3 đim còn được gi h thc Chasles dùng để cng các véctơ liên tiếp,

có th m rng cho trường hp nhiu véctơ như sau:

Xem Thêm:   Đại từ sở hữu: Khái niệm, cách dùng và bài tập

1 1 2 2 3 3 4 1

= + + + +

Qui tc hình bình hành:

Cho hình bình hành ABCD thì”

= +

= +

=

=



Qui tc hình bình hành dùng để cng các véctơ chung gc.

Lưu ý: phép cng véctơ không phi là phép cng độ dài các véctơ.

5/5 - (854 votes)