0

Tổng hợp chuyên đề môn Toán lớp 7 học kỳ 2

Share

Trường TH – THCS HỒNG NGỌC

Trang 1

CHUYÊN ĐỀ ĐẠI SỐ LỚP 7 HỌC KỲ 2

THỐNG KÊ

I. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN

1) Vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu gọi là dấu hiệu (thường được ký hiệu

bằng các chữ in hoa X, Y,…).

2) Các số liệu thu thập được khi thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu X gọi là số liệu thống kê.

Mỗi số liệu được thống kê gọi là một giá trị của dấu hiệu X.

Các số liệu thống kê được ghi lại trong một bảng, gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu.

Số các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra (ký hiệu là N)

3) Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu của dấu hiệu là tần số của giá trị đó

(ký hiệu n).

4) Khi nhận xét bảng tần số chúng ta trả lời các câu hỏi: Số các giá trị của dấu hiệu?(N=?); Số các

giá trị khác nhau? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất? Giá trị có tần số lớn nhất? Các giá trị nằm trong

Xem Thêm:   Soạn bài Cầu thủ dự bị (trang 34) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 1 – Tuần 4

khoảng nào là chủ yếu?

5) Số trung bình cộng được ký hiệu là

Công thức tính số trung bình cộng

1 1 2 2 kk

x n x n x n

X

N

Trong đó

là k giá trị khác nhau của dấu hiệu;

là k tần số tương ứng;

là số các giá trị và

12

k

N n n n

6) Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số” và được ký hiệu là

.

7) Lưu ý khi vẽ biểu đồ đoạn thẳng ta vẽ trục Ox nằm ngang biểu diễn giá trị x, trục On thẳng đứng

biểu diễn tần số n.

II. BÀI TẬP

Bài 1: Thời gian làm một bài tập toán(tính bằng phút) của 30 h/s lớp 7 được ghi lại như sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số và nhận xét.

c) Tính số trung bình cộng và tìm Mốt của dấu hiệu. d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

i 2: Điểm kiểm tra học kỳ môn toán của một lớp 30 h/s 7 được ghi lại như sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? b) Lập bảng tần số và nhận xét.

5/5 - (557 votes)