0

Tổng hợp các lệnh AutoCad cơ bản

Share

Việc ghi nhớ câu lệnh AutoCad vô cùng quan trọng với những người thường xuyên sử dụng phần mềm này. Những câu lệnh này giúp bạn hoàn thành bản vẽ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm khá nhiều thời gian công sức. Mời các bạn cùng tham khảo những câu lệnh AutoCad cơ bản dưới đây:

Tổng hợp những câu lệnh trong AutoCad

Những câu lệnh AutoCad dưới đây được sắp xếp theo vần, chia bảng rất rõ ràng giúp người dùng tìm kiếm câu lệnh mình cần vô cùng nhanh chóng:

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 (Có đáp án)

STT

Phím tắt
Tên lệnh
Mục đích

1
3A
3DARRAY
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän

2
3DO
3DORBIT

3
3F
3DFACE
T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu

4
3P
3DPOLY
T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu

A

5
A
ARC
VÏ cung trßn

6
ADC
ADCENTER

7
AA
AREA
TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi t­ượng hay vïng ®­îc x¸c ®Þnh

8
AL
ALIGN
Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi t­îng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi t­ượng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm

9
AP
APPLOAD
§­a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX

10
AR
ARRAY
T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi t­ượng ®­îc chän

11
ATT
ATTDEF
T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh

12
-ATT
-ATTDEF
T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block

13
ATE
ATTEDIT
HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block

B

14
B
BLOCK
T¹o Block

15
BO
BOUNDARY
T¹o ®a tuyÕn kÝn

16
BR
BREAK
XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän

Để sở hữu trọn bộ câu lệnh AutoCad bạn hãy tải file đính kèm về nhé!

5/5 - (708 votes)