0

Tổng hợp các bài tập về đường tròn lớp 10

Share

Tổng hợp các bài tập v đường tròn lớp 10

BT1: .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy , cho điểm đường tròn (O) :

1. Chứng minh rằng A một điểm nằm ngoài đường tròn (O).

2. Viết phương trình các đường thẳng đi qua điểm A tiếp xúc với đường tròn (O).

BT2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Đềcác vuông góc Oxy cho đường thẳng hai

điểm

1. Viết phương trình đường tròn đi qua có tâm .

2. Viết phương trình đường tiếp tuyến tại A với đường tròn .

3. Viết phương trình các tiếp tuyến với , biết tiếp tuyến đi qua . Tìm tọa độ tiếp điểm .

BT3: Cho đường tròn . Viết phương trình các tiếp tuyến của đường tròn hệ số góc

.

BT4 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm I(- 2; 1) đường thẳng d : 3x 4y =

a. Viết phương trình đường tròn (C) tâm I tiếp xúc với đường thẳng d.

Xem Thêm:   Soạn bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự – Soạn văn 10 tập 1 tuần 10 (trang 97)

b. Viết phương trình tập hợp các điểm qua các điểm đó vẽ được hai tiếp tuyến đến (C) sao cho hai tiếp

tuyến vuông góc với nhau.

BT5: Cho đường tròn

đường thẳng

a. Chứng minh rằng không cắt

b. Từ điểm M thuộc kẻ các tiếp tuyến MA, MB tới (C) (A, B các tiếp điểm). Chứng minh rằng khi M

thay đổi trên thì AB luôn đi qua một điểm cố định.

Xem Thêm:   Tiếng Anh 12 Unit 6: Project – Soạn Anh 12 trang 17 – Tập 2

BT6: Cho họ đường tròn phương trình:

Tìm tập hợp tâm của khi thay đổi.

BT7: Viết phương trình đường tròn đi qua A(1,0) tiếp xúc với hai đường thẳng

BT8: Trong mặt phẳng tọa độ cho đường tròn một điểm .

Viết phương trình đường thẳng đi qua cắt theo một dây cung độ dài 8

BT9: Trong mặt phẳng với hệ Đề các trực chuẩn , cho đường tròn đường thẳng

5/5 - (641 votes)