0

Tiếng Anh 6 Unit 5: Pronunciation and Communication

Share

Tiếng Anh 6 Unit 5: Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 53 sách Cánh diều bài I like fruit trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 5 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 53. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây

Xem Thêm:   Soạn bài Sự tích chú Cuội cung trăng trang 131

Tiếng Anh 6 Unit 5: Pronunciation and Communication

Pronunciation

Final s-sounds

Câu A

A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại)

1. s, drinks

2. s, bananas

3. s, glasses

Hướng dẫn làm bài

Học sinh tự thực hành

Câu B

B. Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers ( Hoàn thành bảng sau, sử dụng những từ đã cho, nghe và kiểm tra lại đáp án)

Chips                            peaches                         grapes                                desserts

Oranges                        slices                            vegetables                         likes

Hướng dẫn làm bài

Sounds like s in drinks

Sounds like s in bananas

Sounds like s in glasses

Chips, grapes, likes, desserts

vegetables

Slices, peaches, oranges

Câu C

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B

(Luyện tập với bạn cùng nhóm, lần lượt đọc các từ ở bài tập B)

Hướng dẫn làm bài

Học sinh thực hành cùng bạn

Communication

Make a menu. Complete the table below. In group, discuss food you like and don’t like. Then turn to page 134 and follow the instructions.

(Tạo ra một thực đơn. Hoàn thành bảng dưới đây. Làm việc thoe nhóm bàn về đồ ăn bạn thích hoặc không thích. Sau đó, mở trang 134 và làm theo hướng dẫn)

Hướng dẫn làm bài

Meal

I like

I don’t like

Breakfast

Rice and mike

Noodles and orange juice

Lunch

Rice, meat and fried eggs

Vegetables

Dinner

Rice, meat

Noodles

5/5 - (889 votes)