0

Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back – Soạn Anh 12 trang 28

Share

Tiếng Anh 12 Unit 2: Looking back giúp các em học sinh lớp 12 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28 bài Urbanisation trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 2 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK mới. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các em cùng theo dõi tại đây.

Soạn Anh 12 Looking back Unit 2

Pronunciation

1. Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box. (Nghe các từ có chứa nguyên âm đôi và đặt chúng trong hộp chính xác.)

Bài nghe:

/ei/
/ai/
/oi/
/əu/
/au/
/iə/
/eə/
/ʊə/

age
style
destroy
grow
crowd
here
there
poor

nation
mine
noise
hope
proud
near
wear
sure

2. Listen and mark the diphthongs. Then practise saying the sentences with a partner. (Lắng nghe và đánh dấu nguyên âm đôi. Sau đó, thực hành nói câu với một người bạn.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. He has played for this football club for more than eight years.

2. After working for nine hours without a break, I got very tired.

3. Despite the government environmental policies, air and noise pollution remains potentially dangerous.

4. The process of growing and harvesting rice is unique.

5. I’ve been unemployed for several years and still have not found a job.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ta đã từng chơi cho câu lạc bộ bóng đá này trong hơn tám năm.

2. Sau khi làm việc suốt chín giờ mà không nghỉ ngơi, tôi đã rất mệt mỏi.

3. Dù có chính sách môi trường của chính phủ, ô nhiễm không khí và tiếng ồn vẫn còn nguy hiểm tiềm tàng.

4. Quá trình phát triển và thu hoạch lúa là duy nhất.

5. Tôi đã thất nghiệp trong nhiều năm và vẫn chưa tìm được một công việc.

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân dưới từ chính xác ở mỗi câu.)

1. urbanisation
2. Industrial
3. urban
4. risen
5. off

Hướng dẫn dịch

1. Tỷ lệ tội phạm cao được coi là ảnh hưởng tồi tệ nhất của đô thị hóa.

2. Các khu công nghiệp đang phát triển nhanh chóng trong khu vực đô thị.

3. Ngày càng có nhiều người di cư ra thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn.

4. Chi phí sinh hoạt tại các thành phố lớn đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho người có thu nhập thấp.

5. Buổi nói chuyện lâu và quá tải với thông tin vô ích, vì vậy tôi dừng lại.

2. Complete the sentences, using the compound adjectives in the box. (Hoàn thành các câu, sử dụng các tính từ hỗn hợp trong hộp.)

1. wide-ranging
2. weather-beaten
3. thought-provoking
4. never-ending
5. day-to-day

Grammar

1. Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu sau đây, sử dụng hình thức đúng của động từ trong ngoặc đơn.)

1. (should) organise
2. (should) be divided
3. (should) call
4. (should) be given
5. (should) support

5/5 - (791 votes)
Xem Thêm:   Tiếng Anh 9 Unit 1: A Closer Look 1 – Soạn Anh 9 trang 8, 9