0

Tập hợp các câu hỏi trắc nghiệm Microsoft Access

Share

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MICROSOFT ACCESS

Câu 1. Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định

A) Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệB) Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột AC) Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột AD) Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A

Câu 2. Trong một truy vấn (Query) ta có thể nhóm dữ liệu tối đa bao nhiêu trườngA) 256 B) 10 C) 128 D) 255

Câu 3. Tên TableA) Có khoảng trắngB) Có chiều dài tên tùy ýC) Không có khoảng trắngD) Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấu

Câu 4. Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đaA) 1 chữ sốB) 7 chữ sốC) 15 chữ sốD) 0 chữ số

Câu 5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access làA) Cơ sở dữ liệu phân tánB) Cơ sở dữ liệu hướng đối tượngC) Cơ sở dữ liệu quan hệD) Cơ sở dữ liệu tập trung

Câu 6. Tổng số Table có thể mở cùng một lúc làA) 64B) 255C) 1024D) Không giới hạn

Câu 7. Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubFormA) Link SubForm và Link MainFormB) Relationship SubForm và Relationship MainFormC) Link Child Field và Link Master FieldD) Casecade Relate Field

Câu 8. Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tínhA) Popup = yes, Modal = yesB) Popup = no, Modal = noC) Popup = yes, Modal =noD) Popup = no, Madal = yes

Câu 9. Khi xóa Form “Nhanvien”A) Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mấtB) Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mấtC) Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mấtD) Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mất

Câu 10. Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phầnA) Một thành phần duy nhất là TableB) 5 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, MacrosC) 6 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, PagesD) 7 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 - (508 votes)
Xem Thêm:   Tổng hợp hình ảnh chữ nhớ đẹp, tâm trạng