0

Tài liệu tự học bất đẳng thức và bất phương trình

Share

Gv: Trần Quốc Nghĩa (Sưu tầm & Bn soạn) 1

Phần 1

BAÁT ÑAÚNG THÖÙC

GIAÙ TRÒ LÔÙN NHAÁT – GI TRÒ NHOÛ NHAÁT



Phn 1. BẤT ĐẲNG THC. GTLT – GTNN .............................................................. 1

Ch đề 1. BẤT ĐẲNG THC .............................................................................. 1

Dạng 1. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất …………………..….…..………….. 4

Dạng 2. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy (AM-GM) …………………..….…..………….. 7

Dạng 3. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz ………..……………………………..…… 11

Dạng 4. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT C.B.S ….…..……………………………..………………. 12

Dạng 5. Chứng minh BĐT dựa vào tọa đ vectơ ..………..…………….…..……………..……….….. 13

Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đi …..……………..……….…..…………………..….…..14

Dạng 7. Sử dụng phương pháp làm trội …………………..….…..…………………..….……….... 15

Dạng 8. Ứng dụng BĐT để giải PT, HPT, BPT …………………..………………………..….…. 16

Bài tập trắc nghiệm chủ đề 1: Bất đẳng thức …………………..….…..…………………..….…….. 18

Ch đề 2. GIÁ TR LN NHT – GIÁ TR NH NHT ......................................... 21

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47

Dạng 1. Dùng tam thức bậc hai …..…..……………………………..……………………………... 21

Dạng 2. Dùng BĐT Cauchy ……………..……………………………..……….…..…………………..22

Dạng 3. Dùng BĐT C.B.S ……………..………………………..….…..…………………..…... 24

Dạng 4. Dùng BĐT chứa dấu giá trị tuyệt đối …..…………………..….………..…………………… 25

Dạng 5. Dùng tọa độ vectơ ….…………………..….………..……………………………..…………. 26

Bài tập trắc nghiệm chủ đề 2: GTLN-GTNN …..……………..……….…..…………………..….…... 27

BÀI TP TNG HP PHN 1 ............................................................................ 29

Xem Thêm:   Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

BÀI TP TRC NGHIM PHN 1 ........................................................................ 32

5/5 - (840 votes)