Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiên