Thực hành quan sát và phân biệt một số nhóm thực vật