Thuật lại một việc làm góp phần giữ gìn trường lớp xanh sạch đẹp