Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ