Liên hệ bi kịch của nhân vật Chí Phèo và Hồn Trương Ba