0

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Share

SỬ DỤNG CÔNG THỨC TÍNH NHANH ĐỂ GIẢINHANH MỘT SỐ BÀI TẬP TOÁN HÓA

Giáo viên: TRẦN HẢI

Dạng 1: Cho hỗn hợp (Fe, FexOy) + HNO3dư → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Tính m Fe(NO3)3

Công thức tổng quát:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD1: Hòa tan hết 12gam X gồm có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong dung dịch HNO3 loãng dư được dung dịch chứa m gam muối và 2,24 lít NO (đktc).Tính m:

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD2: Nung m gam Fe trong oxi được 6 gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong HNO3 loãng dư được 0,896 lít NO (đktc).Cô cạn dung dịch được m gam muối khan. Tính m.

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Dạng 2: Cho hỗn hợp (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4) + HNO3đ,dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Công thức tổng quát:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD1: Hòa tan hết 6g chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, FeO, Fe3O4) trong HNO3 đặc nóng dư được 3,36 lít NO2 (đktc). Cô cạn dung dịch được m gam muối khan.Tính m.

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD2: Dẫn lượng khí CO đi qua ống đựng Fe2O3 nung nóng thu được 4,5 gam chất rắn. Hòa tan X trong HNO3 đặc, nóng dư thu được 3,92/2 lít NO2 (đktc) .Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Tính m

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Dạng 3: Hỗn hợp (Fe, FexOy) + H2SO4 (đ,nóng) → Fe(SO4)3 + SO2 + H2O.

Công thức tổng quát:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD1: Đun nóng m gam Fe ngoài không khí sau một thời gian thu được 8,8 gam X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4). Cho X tác dụng với H2SO4 đ,dư thu được 1,68 lít SO2 (đktc). Tính m

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

VD2: Hòa tan 30 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 loãng H2SO4 đ, nóng thu được 11,2 lít SO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được bao nhiêu gam muối khan.

Ta có:

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Sử dụng công thức tính nhanh để giải bài tập toán Hóa học

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (552 votes)
Xem Thêm:   Lịch sử 6 Bài 4: Nguồn gốc loài người – Soạn Sử 6 trang 17 sách Kết nối tri thức với cuộc sống