0

Soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Share

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn tài liệu soạn văn lớp 7: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu.

Để giúp việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp của các bạn học sinh trở nên dễ dàng hơn. Sau đây sẽ là soạn văn Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu gồm hai phần chính là soạn văn đầy đủ và soạn văn chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Soạn văn 7: Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Soạn văn Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu đầy đủ

I. Kiến thức cơ bản

A. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

1. Tìm các cụm danh từ có trong câu sau:

Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có.

Trả lời:

Các cụm danh từ là:

+ những tình cảm ta không có.

+những tình cảm ta sẵn có.

2. Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.

Trả lời:

– Cả hai cụm này có danh từ trung tâm là tình cảm

– Định ngữ chỉ lượng đứng trước danh từ trung tâm là những.– Định ngữ đứng sau danh từ trung tâm là cặp chủ – vị.

+ Ta: Chủ ngữ.

+ Không có, sẵn có: Vị ngữ.

B. Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

(Bùi Đức Ái)

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

(Hồ Chí Minh)

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

(Thạch Lam)

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

(Đặng Thai Mai)

Trả lời: Xác định cụm C- V:

a.

Chị Ba đến / khiến tôi rất vui và vững tâm.C V

Trong đó:

Chị Ba / đếnC V

tôi / rất vui và vững tâmC V

b.

Khi … chiến/ nhân dân ta / tinh … hái.TN C V

Trong đó:

tinh thần / rất hăng háiC V

c.

Chúng ta / có thể nói … lá sen.C V

Trong đó:

trời / sinh lá sen để bao bọc cốmC V

trời / sinh cốm nằm ủ trong lá senC V

d.

…phẩm… Việt / chỉ… đảm / từ… công.C V T

Trong đó:

Cách mạng tháng Tám / thành công C V

– a: Chủ ngữ là 1 cụm chủ – vị, vị ngữ có 1 cụm chủ – vị là phụ ngữ trong cụm động từ;

– b: Vị ngữ là 1 cụm chủ vị;

– c: Vị ngữ là cụm động từ. Trong cụm động từ ấy phụ ngữ là 2 cụm chủ – vị;

– d: Trạng ngữ là cụm danh từ, trong đó phụ ngữ cho danh từ là cụm chủ – vị.

II. Rèn luyện kĩ năng

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a. Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ riêng những người chuyên môn mới định được, người ta gặt mang về.

(Thạch Lam)

b. Trung đội trưởng Bính khuôn mặt đầy đặn.

(Trần Đăng)

c. Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen, chúng ta thấy hiện ra từng lá cốm, sạch sẽ và tinh khiết, không có mảy may một chút bụi nào.

(Thạch Lam)

d. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình.

(Nam Cao)

Trả lời:

a.

– Trạng ngữ: Đợi đến lúc vừa nhất, mà chỉ những người… mới định được, Trạng ngữ có một cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm danh từ:

– Chủ ngữ: người ta.

– Vị ngữ: gặt mang về.

b.

– Chủ ngữ: Trung đội trưởng Bính

– Vị ngữ: khuôn mặt đầy đặn.Vị ngữ là 1 cụm chủ vị:

c.

– Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng đỗ gánh, giở từng lớp lá sen Trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ – vị làm phụ ngữ.

– Chủ ngữ: chúng ta.

– Vị ngữ: thấy hiện ra từng lớp…, không có mảy may một chút bụi nào.Vị ngữ có một cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d.

– Chủ ngữ: Bỗng một bàn tay đập vào vai : Cụm chủ – vị làm chủ ngữ, cụm chủ – vị làm phụ ngữ trong cụm động từ vị ngữ. (Bỗng một bàn tay: chủ ngữ; đập vào vai: vị ngữ).

– Vị ngữ: khiến hắn giật mình.

Soạn văn Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu chi tiết

I. Thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

Câu 1:

Các cụm danh từ:

– Những tình cảm ta không có.

– Những tình cảm ta sẵn có.

Câu 2:

– Cả hai cụm này có danh từ trung tâm là tình cảm.

– Định ngữ chỉ lượng đứng trước danh từ trung tâm là những.– Định ngữ đứng sau danh từ trung tâm là cặp chủ – vị.+ Ta: Chủ ngữ+ Không có, sẵn có: Vị ngữ.

II. Các trường hợp dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu

a. Chị Ba đến khiến tôi rất vui và vững tâm.

– Chị Ba đến: chủ ngữ.

– Khiến tôi rất vui và vững tâm: vị ngữ.

+ tôi: chủ ngữ.

+ rất vui và vững tâm: vị ngữ.

b. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái.

– nhân dân ta: chủ ngữ.

– tinh thần rất hăng hái: vị ngữ.

+ tinh thần: chủ ngữ.

+ rất hăng hái: vị ngữ.

c. Chúng ta có thể nói rằng trời sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

– Chúng ta: chủ ngữ.

– Có thể nói…lá sen: vị ngữ.

+ trời: chủ ngữ.

+ sinh lá sen để bao bọc cốm.

+ trời: chủ ngữ.

+ sinh cốm nằm ủ trong lá sen.

d. Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt chỉ mới thật sự được xác định và đảm bảo từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

– Nói cho đúng thì phẩm giá của tiếng Việt: chủ ngữ.

– Chỉ mới thật sự …bảo: vị ngữ.

– Từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công: trạng ngữ.

+ Chủ ngữ: từ ngày cách mạng tháng Tám.

+ Vị ngữ: thành công.

* Trong mỗi câu cụm chủ vị dùng để:

a. Cụm chủ vị làm chủ ngữ, cụm chủ vị làm vị ngữ.

b. Vị ngữ là một cụm chủ vị.

c. Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d. cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

III. Luyện tập

Câu
Cụm C – V
Chức năng

a.
Những người chuyên môn / mới định được
Phụ ngữ trong cụm danh từ

Người ta / gặt mang về
Thành phần chính của câu

b.
Khuôn mặt / đầy đặn
Vị ngữ

c.
Cô gái Vòng . đỗ gánh, giở từng lớp lá sen
Phụ ngữ của cụm danh từ

Chúng ta / thấy hiện ra …
Vị ngữ

Từng lá cốm, / sạch sẽ và tinh khiết
Phụ ngữ của cụm động từ

d.
Một bàn tay / đập vào vai
Chủ ngữ

Hắn / giật mình
Phụ ngữ của cụm động từ

5/5 - (801 votes)
Xem Thêm:   Chuyên đề các bài toán chuyển động lớp 5 – Bài tập Toán chuyển động lớp 5