0

Sổ tay tra cứu nhanh kiến thức môn Toán 11 học kì 2

Share

Sổ tay tra cu nhanh kin kiến thức Môn Toán Lớp 11 – Học kì II

Tài liu lưu hành ni bdùng cho năm hc 2018 – 2019

Mc lc

I. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG – CẤP S NHÂN ……………………………………………………………………………………………….3

1. Dãy số …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

a. Khái quát vdãy số: ……………………………………………………………………………………………………………………………..3

b. Dãy stăng – Dãy số gim:……………………………………………………………………………………………………………………3

c. Dãy số bị chn trên Dãy số bị chn dưi – Dãy số bị chn: …………………………………………………………………….3

2. Cp số cộng (CSC) …………………………………………………………………………………………………………………………………..4

3. Cp snhân (CSN) ………………………………………………………………………………………………………………………………….4

II. GII HẠN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

1. Gii hn ca dãy s ………………………………………………………………………………………………………………………………….4

Xem Thêm:   40 câu trắc nghiệm Địa Lý Việt Nam hay có đáp án

a. Dãy scó gii hn hu hn:…………………………………………………………………………………………………………………..4

b. Dãy scó gii hn vô cc: ……………………………………………………………………………………………………………………..5

2. Gii hn ca hàm s ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

a. Gii hn hu hn ca hàm số tại mt đim: ……………………………………………………………………………………………5

b. Gii hn hu hn ca hàm số tại vô cc: ………………………………………………………………………………………………..6

c. Gii hn vô cc ca hàm số:

…………………………………………………………………………………………………………………..6

d. Các dng vô đnh: ………………………………………………………………………………………………………………………………..6

3. Hàm số liên tục ……………………………………………………………………………………………………………………………………….8

III. ĐO HÀM ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1. Đo hàm ti mt điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………..9

2. Quy tc tính đo hàm …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

3. Công thc tính đo hàm ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10

Xem Thêm:   Báo cáo minh chứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng 3

4. Phương trình tiếp tuyến vi đthị của hàm s ……………………………………………………………………………………….. 10

5. Vi phân ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

6. Đo hàm cp cao ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

7. Ý nghĩa ca đo hàm trong vt lí …………………………………………………………………………………………………………… 11

IV. QUAN HSONG SONG TRONG KHÔNG GIAN …………………………………………………………………………………… 11

1. Đưng thng song song vi mt phng ………………………………………………………………………………………………….. 11

2. Hai mặt phng song song ……………………………………………………………………………………………………………………… 12

3. Xác đnh thiết diện……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

V. VÉCTƠ TRONG KHÔNG GIAN …………………………………………………………………………………………………………….. 12

1. Các phép toán véctơ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2. Các quy tắc ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Xem Thêm:   Bài tập tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit – Bài tập tiếng Anh 8

3. Chng minh 3 véctơ đng thng ……………………………………………………………………………………

………………………. 12

VI. QUAN HVUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN …………………………………………………………………………………. 13

1. Đưng thng vuông góc vi mt phng ………………………………………………………………………………………………….. 13

2. Góc gia đưng thng và mt phng ……………………………………………………………………………………………………… 13

3. Hai mặt phng vuông góc ……………………………………………………………………………………………………………………… 13

4. Góc gia hai mt phng ………………………………………………………………………………………………………………………… 14

5. Khong cách từ một đim đến mt mt phng ……………………………………………………………………………………….. 14

6. Khong cách gia hai đưng thng chéo nhau ………………………………………………………………………………………… 15

5/5 - (590 votes)