0

Phương pháp xử lí bài toán hình học tọa độ phẳng

Share

2 | K T H U T G I I T Í C H P H N G Đ O À N T R Í D Ũ N G : 0 9 0 2 9 2 0 3 8 9

PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP GÁN ĐỘ DÀI

Mc tiêu của phương pháp n độ dài xây dng mi liên h

gia những cái đã có và những cái chưa có.

Chng hạn như trong hình vẽ bên thì chúng ta thy rng cái đã

độ dài EF còn cái chưa độ dài EA. Nếu ta tính được

độ dài EA thì vấn đề đã trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên thực tế

cái khó nht chính là ch này.

Để tính EA thì ta không nên suy nghĩ quá đơn giản đi tính độ

dài mt cách trc tiếp. Thc tế đã hình học thì không th c

Xem Thêm:   Toán lớp 4: Tính chất kết hợp của phép cộng trang 45

tính trc tiếp mà ra được. Ta s tính EA thông qua các bước sau:

ớc 1: Đặt một đ i ca hình v a (có th là cnh

hình vuông, cnh hình ch nht, chng hạn đặt AB = a).

ớc 2: Tính độ dài EA EF theo a (chng hn EA =

2a, EF = a

)

ớc 3: Độ dài EF thc tế

như vậy a = 1, do đó độ

dài EA = 2. T đây thì việc tìm ra A là quá đơn giản.

VẤN ĐỀ 1: GÁN MT ĐỘ DÀI BNG TÍNH CHT HÌNH V: Hình ch nht ABCD AB = 2AD

A

. M và N là trung điểm ca AB và BC. DM ct AN ti E

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận khổ thơ đầu bài Viếng lăng Bác (Dàn ý + 2 mẫu)

13 13

;

55







. F là điểm nằm trên đoạn thng CD

sao cho 10DF = 3CD. Biết rằng điểm F nằm trên đường thng

:11 5 16 d x y

. Xác định tọa độ đỉnh F.

Bài toán này có mt mi quan h rt d nhìn thy đó chính mối quan h vuông góc gia A, E F. Trong

bài toán này tôi s s dng k thuật gán độ dài để chng minh mi quan h đó bng Pithagore.

Các vấn đề tìm nốt ra các điểm còn lại để hoàn thin bài toán, hc sinh t x lý nt.

Đặt độ dài cnh AD = a, AB = 2a, gọi I trung điểm của AD K trung điểm ca DM. Ta d dàng thy

Xem Thêm:   Trắc nghiệm Giáo dục công dân 12 Bài 9 (Có đáp án)

được các điểm I, K, N thng hàng. Ta có

a 3a

2 2 2

AM

IK KN

. Mặt khác theo định lý Thales ta có:

2 2 2 a 17 2 a 2 4a 2

,

3 5 5 5 5 5 5

ME AE AM AE ME

AE AN ME MK DE

EK EN NK AN MK

Ta d dàng nhn thy 



= 45

nên áp dụng định lý hàm s cos cho tam giác DEF ta được:

2 2 2

a 17

2 . .cos45

5

FE DE DF DE DF FE

. Xét tam giác ADF ta được:

2

2 2 2 2 2

34a

25

FA AD DF AE FE

. Vy tam giác AEF vuông cân ti E. Do đó ta tìm được điểm F

5/5 - (609 votes)