0

Ôn tập tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh toàn tập từ lớp 1 đến lớp 12.

Share

ÔN TẬP TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TOÀN TẬP

Mục lục

Grammar Review________________________________________________ 7

Quán từ không xác định “a” và “an” _________________________________ 8

Quán từ xác định “The” ___________________________________________ 9

Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12

Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ 13

Sở hữu cách___________________________________________________ 14

Verb_________________________________________________________ 15

1. Present ______________________________________________________ 15

1) Simple Present ____________________________________________________________________________15

2) Present Progressive (be + V-ing)______________________________________________________________15

3) Present Perfect : Have + PII_________________________________________________________________15

4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________16

2. Past _________________________________________________________ 16

1) Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________16

2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing__________________________________________________________16

3) Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________17

4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing___________________________________________________17

3. Future _______________________________________________________ 17

1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form__________________________________________17

2) Near Future ______________________________________________________________________________17

3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________18

4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________18

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ________________________________ 19

Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ ______________________ 20

1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 20

2. Cách sử dụng None và No ________________________________________ 20

3. Cách sử dụng cấu trúc either…or (hoặc…hoặc) và neither…nor (không…mà cũng không) _________ 21

4. V-ing làm chủ ngữ ______________________________________________ 21

5. Các danh từ tập thể _____________________________________________ 21

6. Cách sử dụng a number of, the number of: ___________________________ 22

7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều __________________________________ 22

8. Thành ngữ there is, there are _____________________________________ 22

Đại từ _______________________________________________________ 24

1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) ______________________________________ 24

2. Đại từ nhân xưng tân ngữ ________________________________________ 24

3. Tính từ sở hữu _________________________________________________ 24

4. Đại từ sở hữu__________________________________________________ 25

5. Đại từ phản thân _______________________________________________ 25

Tân ngữ ______________________________________________________ 26

Động từ nguyên thể là tân ngữ ____________________________________ 262

1. Verb -ing dùng làm tân ngữ_______________________________________ 26

2. Bốn động từ đặc biệt ____________________________________________ 26

3. Các động từ đứng sau giới từ______________________________________ 27

4. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 - (766 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 3: Kể lại một đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên (3 mẫu)