0

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Toán Tiểu học

Share

Ngân hàng câu hỏi Mô đun 4 môn Toán Tiểu học giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán, để nhanh chóng hoàn thiện bài tập cuối khóa Mô đun 4 của mình.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm bài thu hoạch Mô đun 4, Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 các môn để có thêm kinh nghiệm, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của mình đạt kết quả như mong muốn. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của caubinhan.com:

Đáp án 20 câu trắc nghiệm Mô đun 4 môn Toán Tiểu học

Câu 1. Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được thực hiện qua mấy bước?

C. 5 bước

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương

Câu 3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực là:

A. Trải nghiệm – Kiến thức mới – Thực hành, luyện tập – Vận dụng

Câu 4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm:

B. 4 bước

Câu 5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tắc tối thiểu sau:

C. Nguyên tắc tính đảng, Nguyên tắc khách quan, Nguyên tắc khoa học

Câu 6. Tiêu chí nào sau đây không phải là tiêu chỉ đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

B. Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giaonhiệm vụ học tập.

Câu 7. Quy trình phân tích hoạt động học của học sinh khi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước

A. 4 bước

Câu 8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm các bước nào?

D. Trải nghiệm, phân tích khám phá rút ra kiến thức, thực hành luyện tập, vận dụngkiến thức kĩ năng vào thực tiễn

Câu 9. Bước nào sau đây không trong quy trình phân tích hoạt động học của học sinhkhi phân tích, đánh giá kế hoạch bài dạy?

D. Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

Câu 10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt đượccủa mỗi nhiệm vụ học tập

Câu 11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng xây dựng kế hoạch giáo dục, dạy học hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh?

C. Tổ chức đánh giá học học

Câu 12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá nội dung tổ chức hoạt động cho học sinh?

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh

Câu 13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục cá nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây.

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học cá nhân và giáo dục cá nhân; Phần Kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

Câu 14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin “…. cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học phát triển năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong ký học, năm học”.

C. Kế hoạch dạy học và giáo dục

Câu 15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của học sinh?

B. Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 16. Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”……là bản thiết kế các công việc mà GV sẽ thực hiện để phát triển cá nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

C. Kế hoạch tự học

Câu 17. Mục tiêu của việc phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh khi xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh?

B. Xác định những thuận lợi, khó khăn liên quan đến các đặc điểm điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học phù hợp.

Câu 18. Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

D. Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục

Câu 19. Điền vào chỗ trống:

……là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán phù hợp với điều kiện cụ thể về thời gian, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là:

B. Kế hoạch dạy học môn Toán

Câu 20. Đặc trưng nào sau đây không phải đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

5/5 - (530 votes)
Xem Thêm:   Soạn bài Trung thu độc lập trang 66 – Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 – Tuần 7