0

Một số bài toán về quy tắc đếm lớp 11 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

Share

NGUYỄN TIẾN CHINH – VINASTUDY.VN TỔ HỢP – XÁC SUẤT P.I

4

Vậy có tất cả:600 + 720 = 1320 số

Ví Dụ 5: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,8,9}

a.Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau và >

50.000

b. Từ tập A có thể lậ được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau sao

cho chữ số đứng ở vị trí thứ 3 chia hết cho 5 và chữ số cuối lẻ

Giải:

a. Gọi số cần tìm là n =

n > 50.000 nên a

1

có thể chon trong các chữ số {5,6,8,9}

Xem Thêm:   Khoa học lớp 5 Bài 55: Sự sinh sản của động vật

a

1

có 4 cách chọn

a

2

có 7 cách chọn

a

3

có 6 cách chọn

a

4

có 5 cách chọn

a

5

có 4 cách chọn

Vậy có 4.7.6.5.4 = 3360 số cần tìm

b. Gọi số cần tìm là n =

theo đề ta có :

a

3

chia hết cho 5 nên a

3

= 5,chữ số cần tìm là số lẻ a

6

= {1,3,9} có 3 cách chọn

a

1

có 6 cách chọn

a

2

có 5 cách chọn

a

4

có 4 cách chọn

a

5

có 3 cách chọn

vậy có tất cả: 3.6.5.4.3 = 1080 số cần tìm

Ví dụ 7: Cho tập A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9} Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Tả lại một tiết học Ngữ văn

gồm 5 chữ sô đôi một khác nhau sao cho chữ số 2 luôn có mặt

Giải:

Gọi số cần tìm là n =

để có được số n ta làm hai bước sau :

1. chọn vị trí cho chữ số 2: có 5 vị trí

2. Chọn 4 chữ số còn lại – Do vai trò 5 số này giống nhau nên ta giả sử a

1

=2 ta có:

a

1

có 1 cách chọn

a

2

có 8 cách chọn

a

3

có 7 cách chọn

a

4

có 6 cách chọn

a

5

có 5 cách chọn

Vậy có tất cả 5(8.7.6.5) = 8400 số cần tìm

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Cảm nhận về câu nói của bà cô Thị Nở trong truyện Chí Phèo

Ví dụ 8: Cho tập A = {0,1,2,3,4,5,6}

a. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao

cho các số này không bắt đầu bằng 246

b. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau sao

cho chữ số 1 có mặt đúng một lần.

Giải:

a. Gọi số cần tìm là n =

1. Chọn tùy ý :

a

1

có 6 cách chọn(vì a

1

0)

a

2

có 6 cách chọn

5/5 - (789 votes)