0

Mẫu phân phối chương trình bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Share

Tiết
Chủ đề /Bài
Ghi chú

Tuần 1

1
Làm quen với học Tiếng Việt 1 (Tiết 1)

2
Làm quen với học Tiếng Việt 1 ( Tiết 2)

3
Làm quen với học Tiếng Việt 1 ( Tiết 3)

4
Làm quen với học viết (Tiết 1)

3
Bài 1A: a, b (Tiết 1)

4
Bài 1A: a, b (Tiết 2)

5
Bài 1B: c, o (Tiết 1)

6
Bài 1B: c, o (Tiết 2)

7
Bài 1C: ô, ơ (Tiết 1)

8
Bài 1C: ô, ơ (Tiết 2)

9
Bài 1D: d, đ (Tiết 1)

10
Bài 1D: d, đ (Tiết 2)

11
Bài 1E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 1E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 2

1
Tập viết tuần 1(Tiết 1)

2
Tập viết tuần 1 (Tiết 2)

3
Bài 2A: e, ê (Tiết 1)

4
Bài 2A: e, ê (Tiết 2)

5
Bài 2B: h, i(Tiết 1)

6
Bài 2B: h, i(Tiết 2)

7
Bài 2C: g, gh (Tiết 1)

8
Bài 2C: g, gh (Tiết 2)

9
Bài 2D: k, kh (Tiết 1)

10
Bài 2D: k, kh (Tiết 2)

11
Bài 2E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 2E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 3

1
Tập viết tuần 2 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 2 (Tiết 2)

3
Bài 3A: l, m (Tiết 1)

4
Bài 3A: l, m (Tiết 2)

5
Bài 3B: n, nh (Tiết 1)

6
Bài 3B: n, nh (Tiết 2)

7
Bài 3C: ng, ngh (Tiết 1)

8
Bài 3C: ng, ngh (Tiết 2)

9
Bài 3D: u, ư (Tiết 1)

10
Bài 3D: u, ư (Tiết 2)

11
Bài 3E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 3E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 4

1
Tập viết tuần 3 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 3 (Tiết 1)

3
Bài 4A: q – qu – gi (Tiết 1)

4
Bài 4A: q – qu – gi (Tiết 2)

5
Bài 4B: p – ph – v (Tiết 1)

6
Bài 4B: p – ph – v (Tiết 2)

7
Bài 4C: r, t (Tiết 1)

8
Bài 4C: r, t (Tiết 2)

9
Bài 4D: t, th (Tiết 1)

10
Bài 4D: t, th (Tiết 2)

11
Bài 4E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 4E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 5

1
Tập viết tuần 4 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 4 (Tiết 2)

3
Bài 5A: ch, tr (Tiết 1)

4
Bài 5A: ch, tr (Tiết 2)

5
Bài 5B: x, y (Tiết 1)

6
Bài 5B: x, y (Tiết 2)

7
Bài 5C: ua, ưa, ia (Tiết 1)

8
Bài 5C: ua, ưa, ia (Tiết 2)

9
Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (Tiết 1)

10
Bài 5D: Chữ thường và chữ hoa (Tiết 2)

11
Bài 5E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 5E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 6

1
Tập viết tuần 5 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 5 (Tiết 2)

3
Bài 6A: â, ai, ay, ây (Tiết 1)

4
Bài 6A: â, ai, ay, ây (Tiết 2)

5
Bài 6B: oi, ôi, ơi (Tiết 1)

6
Bài 6B: oi, ôi, ơi (Tiết 2)

7
Bài 6C: ui, ưi (Tiết 1)

8
Bài 6C: ui, ưi (Tiết 2)

9
Bài 6D: uôi, ươi (Tiết 1)

10
Bài 6D: uôi, ươi (Tiết 2)

11
Bài 6E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 6E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 7

1
Tập viết tuần 6 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 6 (Tiết 2)

3
Bài 7A: ao, eo (Tiết 1)

4
Bài 7A: ao, eo (Tiết 2)

5
Bài 7B: âu, âu (Tiết 1)

6
Bài 7B: âu, âu (Tiết 2)

7
Bài 7C: êu, iu, ưu (Tiết 1)

8
Bài 7C: êu, iu, ưu (Tiết 2)

9
Bài 7D: iêu, yêu, ươu (Tiết 1)

10
Bài 7D: iêu, yêu, ươu (Tiết 2)

11
Bài 7E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 7E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 8

1
Tập viết tuần 7 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 7 (Tiết 2)

3
Bài 8A: ă, an, ăn, ân (Tiết 1)

4
Bài 8A: ă, an, ăn, ân (Tiết 2)

5
Bài 8B: on, ôn, ơn (Tiết 1)

6
Bài 8B: on, ôn, ơn (Tiết 2)

7
Bài 8C: en, ên, un (Tiết 1)

8
Bài 8C: en, ên, un (Tiết 2)

9
Bài 8D: in, iên, yên (Tiết 1)

10
Bài 8D: in, iên, yên (Tiết 2)

11
Bài 8E: Ôn tập (Tiết 1)

12
Bài 8E: Ôn tập (Tiết 2)

Tuần 9

1
Tập viết tuần 8 (Tiết 1)

2
Tập viết tuần 8 (Tiết 2)

3
Bài 9A: Ôn tập (Tiết 1)

4
Bài 9A: Ôn tập (Tiết 2)

5
Bài 9A: Ôn tập (Tiết 3)

6
Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 1)

7
Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 2)

8
Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 3)

9
Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 4)

10
Bài 9B: Ôn tập giữa học kì I (Tiết 5)

11
Tập viết tuần 9 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 9 (Tiết 3)

Tuần 10

1
Bài 10A: at, ăt, ât (Tiết 1)

2
Bài 10A: at, ăt, ât (Tiết 2)

3
Bài 10B: ot, ôt, ơt (Tiết 1)

4
Bài 10B: ot, ôt, ơt (Tiết 2)

5
Bài 10C: en, ên, un (Tiết 1)

6
Bài 10C: en, ên, un (Tiết 2)

7
Bài 10D: ut, ưt, iêt (Tiết 1)

8
Bài 10D: ut, ưt, iêt (Tiết 2)

9
Bài 10E: uôt, ươt (Tiết 1)

10
Bài 10E: uôt, ươt (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 10 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 10 (Tiết 2)

Xem Thêm:   Bé bị rối loạn hệ tiêu hóa nên ăn gì để hồi phục sức khỏe nhanh chóng

Tuần 11

1
Bài 11A: Ôn tập (Tiết 1)

2
Bài 11A: Ôn tập (Tiết 2)

3
Bài 11B: am, ăm, âm (Tiết 1)

4
Bài 11B: am, ăm, âm (Tiết 2)

5
Bài 11C: om, ôm, ơm (Tiết 1)

6
Bài 11C: om, ôm, ơm (Tiết 2)

7
Bài 11D: em, êm, im (Tiết 1)

8
Bài 11D: em, êm, im (Tiết 2)

9
Bài 11E:um, uôm (Tiết 1)

10
Bài 11E:um, uôm (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 11 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 11 (Tiết 2)

Tuần 12

1
Bài 12A: ươm, iêm, yêm (Tiết 1)

2
Bài 12A: ươm, iêm, yêm (Tiết 2)

3
Bài 12B: Ôn tập (Tiết 1)

4
Bài 12B: Ôn tập (Tiết 2)

5
Bài 12C: ap, ăp, âp (Tiết 1)

6
Bài 12C: ap, ăp, âp (Tiết 2)

7
Bài 12D: op, ôp, ơp (Tiết 1)

8
Bài 12D: op, ôp, ơp (Tiết 2)

9
Bài 12E: ep, êp, ip (Tiết 1)

10
Bài 12E: ep, êp, ip (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 12 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 12 (Tiết 2)

Tuần 13

1
Bài 13A: up, ươp, iêp (Tiết 1)

2
Bài 13A: up, ươp, iêp (Tiết 2)

3
Bài 13B: Ôn tập (Tiết 1)

4
Bài 13B: Ôn tập (Tiết 2)

5
Bài 13C: ang, ăng, âng (Tiết 1)

6
Bài 13C: ang, ăng, âng (Tiết 2)

7
Bài 13D: ong, ông (Tiết 1)

8
Bài 13D: ong, ông (Tiết 2)

9
Bài 13E : ung, ưng (Tiết 1)

10
Bài 13E : ung, ưng (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 13 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 13 (Tiết 2)

Tuần 14

1
Bài 14A: iêng, uông, ương (Tiết 1)

2
Bài 14A: iêng, uông, ương (Tiết 2)

3
Bài 14B: inh, aanh, anh (Tiết 1)

4
Bài 14B: inh, aanh, anh (Tiết 2)

5
Bài 14C: Ôn tập (Tiết 1)

6
Bài 14C: Ôn tập (Tiết 2)

7
Bài 14D: ac, ăc, (Tiết 1)

8
Bài 14D: ac, ăc, (Tiết 2)

9
Bài 14E: oc, ôc (Tiết 1)

10
Bài 14E: oc, ôc (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 14 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 14 (Tiết 2)

Tuần 15

1
Bài 15A: uc, ức (Tiết 1)

2
Bài 15A: uc, ức (Tiết 2)

3
Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 1)

4
Bài 15B: ich, êch, ach (Tiết 2)

5
Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 1)

6
Bài 15C: iêc, uôc, ươc (Tiết 2)

7
Bài 15D: Ôn tập (Tiết 1)

8
Bài 15D: Ôn tập (Tiết 2)

9
Bài 15E: oa, oe (Tiết 1)

10
Bài 15E: oa, oe (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 15 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 15 (Tiết 2)

Tuần 16

1
Bài 16 A: oai, oay (Tiết 1)

2
Bài 16 A: oai, oay (Tiết 2)

3
Bài 16B: oan, oăn (Tiết 1)

4
Bài 16B: oan, oăn (Tiết 2)

5
Bài 16C: oat, oăt (Tiết 1)

6
Bài 16C: oat, oăt (Tiết 2)

7
Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 1)

8
Bài 16D: oang, ăng, oanh (Tiết 2)

9
Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 1)

10
Bài 16E: oac, oăc, oach (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 16 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 16 (Tiết 2)

Tuần 17

1
Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 1)

2
Bài 17A: Ôn t ập (Tiết 2)

3
Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 1)

4
Bài 17B: uê, uy, ươ (Tiết 2)

5
Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 1)

6
Bài 17C: uân, uât, uây (Tiết 2)

7
Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 1)

8
Bài 17D: uyên, uyêt, uyt (Tiết 2)

9
Bài 17E: Vần ít dùng (Tiết 1)

10
Bài 17E: Vần ít dùng (Tiết 2)

11
Tập viết tuần 17 (Tiết 1)

12
Tập viết tuần 17 (Tiết 2)

Tuần 18

1
Ôn tập cuối học kì I

2
Ôn tập cuối học kì I

3
Ôn tập cuối học kì I

4
Ôn tập cuối học kì I

5
Ôn tập cuối học kì I

6
Ôn tập cuối học kì I

7
Ôn tập cuối học kì I

8
Ôn tập cuối học kì I

9
Ôn tập cuối học kì I

10
Ôn tập cuối học kì I

11
Ôn tập cuối học kì I

12
Phiếu kiểm tra cuối học kì I

Tuần 19

1
Bài 19A: Tới trường (Tiết 1)
CĐ: Trường em

2
Bài 19A: Tới trường (Tiết 2)

3
Bài 19A: Tới trường (Tiết 3)

4
Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 1)

5
Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 2)

6
Bài 19B: Ở trường thật thú vị (Tiết 3)

7
Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 1)

8
Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 2)

9
Bài 19 C: Đường đến trường (Tiết 3)

10
Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 1)

11
Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 2)

12
Bài 19D: Ngôi trường mới (Tiết 3)

Tuần 20

1
Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 1)
CĐ: Em là búp

2
Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 2)
măng non

3
Bài 20A: Bạn bè tuổi thơ (Tiết 3)

4
Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 1)

5
Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 2)

6
Bài 20B: Bạn thích đồ chơi gì? (Tiết 3)

7
Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 1)

Xem Thêm:   Soạn bài Văn bản đề nghị – Soạn văn 7 tập 2 bài 29

8
Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 2)

9
Bài 20C: Em nói lời hay (Tiết 3)

10
Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 1)

11
Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 2)

12
Bài 20D: Giúp bạn vượt khó (Tiết 3)

Tuần 21

1
Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 1)
CĐ: Cuộc sống

2
Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 2)
Quanh em

3
Bài 21A: Những âm thanh kì diệu (Tiết 3)

4
Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 1)

5
Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 2)

6
Bài 21B: Nước có ở đâu? (Tiết 3)

7
Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 1)

8
Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 2)

9
Bài 21C: Trẻ thơ và trăng (Tiết 3)

10
Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 1)

11
Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 2)

12
Bài 21D: Những người bạn bé nhỏ (Tiết 3)

Tuần 22

1
Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 1)
CĐ: Gia đình em

2
Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 2)

3
Bài 22A: Con yêu mẹ (Tiết 3)

4
Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 1)

5
Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 2)

6
Bài 22B: Tập làm đầu bếp (Tiết 3)

7
Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 1)

8
Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 2)

9
Bài 22C: Em yêu nhà em (Tiết 3)

10
Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 1)

11
Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 2)

12
Bài 22D: Bố dạy em bé (Tiết 3)

Tuần 23

1
Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 1)
CĐ: Trường em

2
Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 2)

3
Bài 23A: Theo bước em đến trường (Tiết 3)

4
Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 1)

5
Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 2)

6
Bài 23B: Trường đẹp lắm bạn ơi (Tiết 3)

7
Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 1)

8
Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 2)

9
Bài 23C: Chuyện ở trường ở lớp (Tiết 3)

10
Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 1)

11
Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 2)

12
Bài 23D: Đi học thôi, bạn ơi! (Tiết 3)

Tuần 24

1
Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 1)
CĐ: Em là búp

2
Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 2)
Măng non

3
Bài 24A: Bạn trong nhà (Tiết 3)

4
Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 1)

5
Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 2)

6
Bài 24B: Những chuyến đi thú vị (Tiết 3)

7
Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 1)

8
Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 2)

9
Bài 24C: Niềm vui tuổi thơ (Tiết 3)

10
Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 1)

11
Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 2)

12
Bài 24D: Những bài học hay (Tiết 3)

Tuần 25

1
Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 1)
CĐ: Cuộc sống

2
Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 2)
Quanh em

3
Bài 25A: Những con vật đáng yêu (Tiết 3)

4
Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 1)

5
Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 2)

6
Bài 25B: Những bông hoa thơm (Tiết 3)

7
Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 1)

8
Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 2)

9
Bài 25C: Giúp ích cho đời (Tiết 3)

10
Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 1)

11
Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 2)

12
Bài 25D: Những con vật thông minh(Tiết 3)

Tuần 26

1
Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 1)
CĐ: Gia đình em

2
Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 2)

3
Bài 26A: Con không còn bé nữa (Tiết 3)

4
Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 1)

5
Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 2)

6
Bài 26B: Bữa cơm gia đình (Tiết 3)

7
Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 1)

8
Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 2)

9
Bài 26C: Như những người bạn (Tiết 3)

10
Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 1)

11
Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 2)

12
Bài 26D: Cháu muốn ông bà vui (Tiết 3)

Tuần 27

1
Ôn tập giữa học kì II
CĐ: Gia đình em

2
Ôn tập giữa học kì II

3
Ôn tập giữa học kì II

4
Ôn tập giữa học kì II

5
Ôn tập giữa học kì II

6
Ôn tập giữa học kì II

7
Ôn tập giữa học kì II

8
Ôn tập giữa học kì II

9
Ôn tập giữa học kì II

10
Ôn tập giữa học kì II

11
Ôn tập giữa học kì II

12
Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28

1
Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 1)
CĐ: Trường em

2
Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 2)

3
Bài 28A: Bạn ở trường (Tiết 3)

Xem Thêm:   Tiếng Anh 11 Unit 4: Getting Started – Soạn Anh 11 trang 46

4
Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 1)

5
Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 2)

6
Bài 28B: Học cách vui chơi (Tiết 3)

7
Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 1)

8
Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 2)

9
Bài 28C: Vui chơi ở trường (Tiết 3)

10
Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 1)

11
Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 2)

12
Bài 28D: Bài học bổ ích (Tiết 3)

Tuần 29

1
Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 1)
CĐ: Em là búp

2
Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 2)
măng non

3
Bài 29A: Nói dối hại thân (Tiết 3)

4
Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 1)

5
Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 2)

6
Bài 29B: Đi lại an toàn (Tiết 3)

7
Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 1)

8
Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 2)

9
Bài 29C: Cùng bạn vui chơi (Tiết 3)

10
Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 1)

11
Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 2)

12
Bài 29D: Điều em ghi nhớ (Tiết 3)

Tuần 30

1
Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 1)
CĐ: Cuộc sống

2
Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 2)
Quanh em

3
Bài 30A: Tình yêu thương (Tiết 3)

4
Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 1)

5
Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 2)

6
Bài 30B: Cuộc sống của các loài cây(Tiết 3)

7
Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 1)

8
Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 2)

9
Bài 30C: Lời của loài cây (Tiết 3)

10
Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 1)

11
Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 2)

12
Bài 30D: Điều em muốn biết (Tiết 3)

Tuần 31

1
Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 1)
CĐ: Gia đình em

2
Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 2)

3
Bài 31A: Người thân mọt nhà (Tiết 3)

4
Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 1)

5
Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 2)

6
Bài 31B: Nhớ những ngày vui (Tiết 3)

7
Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 1)

8
Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 2)

9
Bài 31C: Con ngoan của mẹ (Tiết 3)

10
Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 1)

11
Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 2)

12
Bài 31D: Nhớ lời bố mẹ dặn (Tiết 3)

Tuần 32

1
Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 1)
CĐ: Em là búp

2
Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 2)
măng non

3
Bài 32A: Em lớn lên rồi (Tiết 3)

4
Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 1)

5
Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 2)

6
Bài 32B: Làm thế nào để khỏe mạnh(Tiết 3)

7
Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 1)

8
Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 2)

9
Bài 32C: Đồ chơi tuổi thơ (Tiết 3)

10
Bài 32D: Tình bạn (Tiết 1)

11
Bài 32D: Tình bạn (Tiết 2)

12
Bài 32D: Tình bạn (Tiết 3)

Tuần 33

1
Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 1)
CĐ: Cuộc sống

2
Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 2)
Quanh em

3
Bài 33A: Những điều giản dị (Tiết 3)

4
Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 1)

5
Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 2)

6
Bài 33B: Trẻ em là vốn quý (Tiết 3)

7
Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 1)

8
Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 2)

9
Bài 33C: Những con vật quanh em (Tiết 3)

10
Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 1)

11
Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 2)

12
Bài 33D: Quanh em có gì thú vị (Tiết 3)

Tuần 34

1
Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 1)
CĐ: Gia đình em

2
Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 2)

3
Bài 34A: Con xin lỗi (Tiết 3)

4
Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 1)

5
Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 2)

6
Bài 34B: Biết ơn cha mẹ (Tiết 3)

7
Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 1)

8
Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 2)

9
Bài 34C: Con yêu của cha mẹ (Tiết 3)

10
Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 1)

11
Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 2)

12
Bài 34D: Em được yêu thương (Tiết 3)

Tuần 38

1
Ôn tập cuối học kì II

2
Ôn tập cuối học kì II

3
Ôn tập cuối học kì II

4
Ôn tập cuối học kì II

5
Ôn tập cuối học kì II

6
Ôn tập cuối học kì II

7
Ôn tập cuối học kì II

8
Ôn tập cuối học kì II

9
Ôn tập cuối học kì II

10
Ôn tập cuối học kì II

11
Ôn tập cuối học kì II

12
Phiếu kiểm tra cuối học kì II

5/5 - (516 votes)