0

Lý thuyết và bài tập Hóa học đại cương – Hóa học đại cương

Share

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI TẬP CHƯƠNG 1

Dạng 1: Nguyên tử – Phân tử

1. Tính khối lượng phân tử của chất khí, biết rằng 800ml khí đo ở 170 và 780mmHg có khối lượng 2 g.

2. Hãy xác định:

a/ Trong 280 gam sắt có bao nhiêu nguyên tử sắt ? Khối lượng của một nguyên tử sắt là bao nhiêu gam?

b/ Có bao nhiêu mol phân tử nitơ trong 280g nitơ? Ở đktc, lượng nitơ trên chiếm thể tích là bao nhiêu lít?

3. Trong 1 lit nước có bao nhiêu mol nước ? Bao nhiêu phân tử nước? Bao nhiêu nguyên tử hiđro? Bao nhiêu nguyên tử oxi? (D nước = 1 g/ml)

4. Có bao nhiêu phân tử khí chứa trong 33,6l chất khí ở đktc? Cùng thể tích đó của cacbon đioxit ở đktc có khối lượng bằng bao nhiêu?

Dạng 2: Xác định đương lượng của các chất trong từng phản ứng cụ thể

a/ Đương lượng của từng nguyên tố

5. Định đương lượng từng nguyên tố dưới đây trong các phản ứnga/ S + O2 → SO2ĐS =?b/ Fe + Cl2 → FeCl3ĐFe =?c/ C + O2 → CO ĐC =?d/ C + O2 → CO2ĐC =?

b/ Đương lượng của hợp chất

6. Định đương lượng từng axit, từng bazơ trong các phản ứng:a/ H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2Ob/ H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2Oc/ 2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2Od/ HCl + Cu(OH)2 → Cu(OH)Cl + H2O

7. Định đương lượng các chất gạch dưới:a/ FeSO4 + BaCl2 → BaSO4 + FeCl2b/ Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2Oc/ CO2 + NaOH → NaHCO3d/ CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2Oe/ Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2Of/ KCr(SO4)2.12H2O + 3KOH → Cr(OH)3 + 2K2SO4 + 12H2O

8. Định đương lượng các chất gạch dưới:a/ 2FeCl3 + SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4b/ 2KMnO4 + 5HNO2 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5HNO3 + 3H2Oc/ K2Cr2O7 + 3H2S + 4H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3S↓ + K2SO4 + 7H2O

9. Định đương lượng KMnO4 trong từng quá trình bị khử thành:a/ MnSO4 b/ MnO2 c/ K2MnO4

Dạng 3: Một số bài toán sử dụng định luật Đương lượng

10. Một kim loại tạo với oxi hai oxit. Khi đun nóng 3 g mỗi oxit trong một luồng khí hiđro có dư, lượng nước lần lượt thu được là 0,679 g và 0,377 g.

a/ Tính đương lượng của kim loại trong từng oxit

b/ Định tên kim loại.

11. Thiếc tạo được hai oxit, về khối lượng loại thứ nhất có 78,8% thiếc, loại thứ hai có 88,12% thiếc. Tính đương lượng và số oxi hóa của thiếc trong mỗi trường hợp, biết khối lượng nguyên tử thiếc là 118,7.

12. 1,355 g một muối sắt clorua tác dụng vừa đủ 1,00 g NaOH. Tính đương lượng của muối sắt clorua, định công thức phân tử của nó.

13. Tìm đương lượng của kim loại, biết rằng từ 2 g hiđroxit kim loại này có thể tạo thành 3,74gam muối sunfat kim loại.

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (754 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 5: Tả giàn mướp nhà em (Dàn ý + 8 Mẫu)