0

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Share

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35, giúp các em học sinh lớp 4 củng cố kiến thức, nắm được các dạng toán cũng như cách thức ra đề trong bài thi IOE, để chuẩn bị cho các vòng thi IOE các cấp đạt kết quả cao. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết dưới đây:

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện

200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 35

Vòng 1:

Bài 1: Choose the correct answer

1. What ……..his name?

a. is b. are c. this d. bye

2. May I ………..out?

a. open b. go c. come d. say

3. What colour is this? – It’s………book.

a. a green b. green c. pencil d. ruler

4. I’m in ……….4 A.

a. grade b. class c. classes d. grades

5. They …………from France.

a. is b. am c. is d. are

6. Where …………you from? –I’m from Laos.

a. is b. are c. am d. do

7. ……….is Tom from ? – England.

a. What b. When c. Where d. How

8. Is ………..school big?

a. you b. your c. yous d. yours

9. Tom is my ……….., too.

a. he b. she c. friend d. be

10. Your book …………..small.

a. it b. is c. it’s d. are

Bài 2: Fill in the blank

1. Good mo _ _ ing, Peter.

2. I like orange jui _ e.

3. This _ _ a ruler.

4. Where is Minh from ? – _ _ is from Paris.

5._ esk

6 .f _ ower

7. _ m

8. b _ _ k

9. This is my r _ om.

10. chi _ ken

Bài 3: Matching

1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen

6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orange

a. giáo viên b. cửa sổ c. con diều d. quyển sách e. cây bút

f. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

Vòng 2:

Bài 1: Matching

1. friend 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow

6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. star

a. ngôi sao b. bạn c. đàn vi ô lông d. bò cái e. mẹ

f. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay

1……….2………..3……….4……….5………..6……….7………8………9……..10……….

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. How old is she?________________________________________________________________

2. is name His Long.________________________________________________________________

3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________

4. This an is apple________________________________________________________________

5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________

6. is your old sister ? How________________________________________________________________

7. How you now ? are________________________________________________________________

8. teacher mother a My is________________________________________________________________

9. My Nga. name is________________________________________________________________

10. Nice to you, meet Tommy.________________________________________________________________

Bài 3: Fill in the blank

1. I’m seven years o _ _ .

2. H _ _ name is Mary.

3. Your scho_ _ is big.

4. St _ _ d up, please.

5. This _ _ my teacher.

6. How _ _ e you ?

7. I’m fine, th _ _ _ you.

8. I’m se _ en years old.

9. Where are you f _ _ _ ?

10. What s _ bject do you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer

1.This gift is ……you.

a. on b. in c. for d. at

2. A: Tony, Where are you ……….? B: I’m from America.

a. at b. from c. on d. to

3. ……….birthday to you!

a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily

4. Are theu students ? Yes, ……………..

a. they are b. they do c. are they d. are their

Bài 2: Matching

1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house

6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream

a. con gái b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gà

f. gấu g. con lăn h. kem i. viết j. ngôi nhà

1……….2……….3……….4……….5……….6…………7………..8……..9………10……….

Bài 3: Fill in the blank

1. numb_ r

2. mornin _

3. augu _ t

4. Vie _ nam

5. M _ rch

6. This is my sch _ _ l library.

7. Mary is hap _ y because today is her bithday.

8. Good bye. See you tomorr _ w.

9. Her _ s my bedroom.

10. cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer

1. There ………..two boys in my class.

a. is b. many c. are d. isn’t

2. My brother is ………… worker.

a. an b. an’s c. a d. a’s

3. What ………is it ? It’s white.

a. colours b. colour c. colour’s d. colourn’t

4. I ……….watching TV.

a. is b. are c. am d. aren’t

5. This……….my friend, Nga.

a. am b. is c. are d. name

6. Let’s ………..hello to the teacher.

a. go b. say c. know d. to

7. How………..desks are there in your classroom?

a. any b. many’s c. any’s d. many

8. August is the eighth …………the year.

a. by b. on c. of d. from

9. Give……….a pen, please.

a. my b. me c. my’s d. I

10. Look at the ………, please.

a. say b. tell c. board d. board’s

Bài 2: Fill in the blank

1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.

2._ _ _ are you ? I’m eleven years old.

3. Thank you very much, Lan Anh.

You _ _ _ welcome.

4. My school is _ _ _ big. It’s small.

Bài 3: Matching

1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle

6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eat

a. chào b. nước uống có ga c. hộp bút chì d. nước uống e. ăn

f. khiêu vũ g. ngồi h. con diề u i. nến j. bướm

1……….2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10………

Vòng 5:

Bài 1: Matching

1. bedroom 2. garden 3. kitchen 4. bus 5. desk6. lion 7. greet 8. smile 9. listen 10. ducka. nghe b. chào c. phòng ngủ d. nhà bếp e. xe buýtf. sư tử g. khu vườn h. cái bàn i. mỉm cười j. con vịt

1……….2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10……….

Bài 2: Reoder the words to make sentences

1. you ? are How old________________________________________________________________2. cat. like My brother doesn’t________________________________________________________________3. is Lina. name My________________________________________________________________4. is job ? What her________________________________________________________________5. book read the Let’s________________________________________________________________6. Coppy words. down the________________________________________________________________7. am hungry I now.________________________________________________________________8. What’s name ? your________________________________________________________________9. kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. is name________________________________________________________________

Bài 3: Leave me out

1. aunswer 2. pqink 3. numbwer 4. remembper 5. tosy6. stutdent 7. candey 8. reaqd 9. broewn 10. caike

Tải file Doc hoặc PDF để tham khảo nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4

5/5 - (787 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 2: Tả cảnh mùa hè (22 mẫu)