0

KHTN Lớp 6 Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Share

Table of Contents


Câu 1

Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a) Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên sinh vật quan sát được
Vẽ hình

?
?

?

b) Kể tên các cơ thể có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

Trả lời:

a) Một số sinh vật có thể quan sát được trong mẫu nước ao (hồ):

Trùng giày

Trùng giày

Trùng giày
Xoắn khuẩn

Xoắn khuẩn

Xoắn khuẩn
Trực khuẩn

Trực khuẩn

Trực khuẩn
Cầu khuẩn

Cầu khuẩn

Cầu khuẩn
Trùng loa kèn

Trùng loa kèn

Trùng loa kèn
Trùng biến hình

Trùng biến hình

Trùng biến hình
Trùng roi xanh

Trùng roi xanh

Trùng roi xanh
Trùng bánh xe

Trùng bánh xe

Trùng bánh xe

b) Trùng roi xanh có khả năng quang hợp. Dấu hiệu nhận biết là màu sắc của sinh vật quan sát được có màu xanh thì sinh vật đó có khả năng quang hợp.

Câu 2

Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng

Bảng

Trả lời:

Mô hình

Mô hình

Câu 3

Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cây, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên cây
Cơ quan quan sát được
Mô tả

?
?
?

?
?
?

Trả lời:

Câu 3

Câu 3

5/5 - (705 votes)
Xem Thêm:   Kế hoạch điều chỉnh lớp 2 sách Chân trời sáng tạo theo Công văn 3969 (6 môn)