0

Hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay Casio giải nhanh Toán 10

Share

GV:PhạmPhúQuốc ĐT:01667.555.777‐01689.666.777

3

Lưu ý: Để phân tích

2

21 2

21

11

xx

x

x







ta làm như sau:

Cách 1: Chia bằng tay đa thức

2

21

x cho đa thức 1

ta được thương là 21

và phần dư là

2

. Do đó, ta

có phân tích như trên.

Cách 2: Ta chia bằng máy tính cầm tay.

Cơ sở của lý thuyết: Giả sử

() ()

()

() ()

xrx

qx

gx gx



. Khi đó, ta có phân tích

() () ()

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca

() () () ()

() () ()

fx rx fx

qx qx gx rx

gx gx gx









hay

()

() () ()

()

fx

qx gx rx

gx









.

Từ đó cách phân tích

2

21 2

21

11

xx

x

x







như sau:

Bước 1: Nhập biểu thức

2

21

1

x



vào máy. Nhấn dấu = để máy lưu tạm biểu thức vừa nhập. Sau đó gán

1000X (nhấn r nhập 1000X ) mà hình máy tính sẽ xuất hiện:

Tức là giá trị của biểu thức tại

Xem Thêm:   Nghị luận về giữ gìn bản sắc dân tộc (2 Dàn ý + 13 mẫu)

1000X 1999.001989 2000 2

 .

Bước 2: Ta nhấn phím chuyển

! quay lại biểu thức ban đầu nhập rồi trừ đi

2X

(màn hình xuất hiện

2

21

2

1

xx



). Rồi nhấn phím = màn hình máy tính xuất hiện:

Kết quả

0.998001998 1

Bước 3: Ta nhấn phím chuyển

! quay lại biểu thức nhập ở bước 2 rồi trừ cho

1

(màn hình xuất hiện

2

21

21

1

xx





), sau đó ta nhân cả biểu thức vừa nhập cho (1)x . Khi đó màn hình xuất hiện như sau:



Xem Thêm:   Hoạt động trải nghiệm 6: Góc học tập của em

2

21

21 1

1

xx

xx

x











Bước 4: Ta nhấn phím

rnhập 1000X , màn hình cho kết quả:

Kết quả:

1.999999992 2

Bước 5: Ta nhấn phím chuyển

! quay lại biểu thức nhập ở bước 4 rồi trừ đi 2. Màn hình xuất hiện:



2

21

21 12

1

xx

xx

x











Tiếp theo nhấn

= màn hình máy tính xuất hiện kết quả:

5/5 - (856 votes)