0

Hướng dẫn giải các dạng toán tổ hợp và xác suất

Share

1. CÁC QUY TC ĐẾM BẢN 133

1 DỤ

{ DẠNG 1.1. Bài toán sử dụng quy tắc cộng

DỤ 1. Trong một cuộc thi tìm hiểu về đất nước Việt Nam, ban tổ chức công bố danh sách các đề tài

bao gồm: 8 đề tài về lịch sử, 7 đề tài về thiên nhiên, 10 đề tài về con người 6 đề tài về văn hóa. Hỏi

mỗi thí sinh bao nhiêu cách chọn đề tài? ĐS: 31

Lời giải.

Mỗi thí sinh các 4 phương án chọn đề tài:

Chọn đề tài về lịch sử 8 cách chọn.

Chọn đề tài về thiên nhiên 7 cách chọn.

Chọn đề tài về con người 10 cách chọn.

Xem Thêm:   Polyurethane là gì? Đặc điểm và ứng dụng của polyurethane trong lĩnh vực công nghiệp

Chọn đề tài về văn hóa 6 cách chọn.

Theo quy tắc cộng, 8 +7 +10 +6 =31 cách chọn đề tài. ä

DỤ 2. Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa hoặc y bay. Mỗi

ngày 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa 3 chuyến máy bay. Hỏi bao nhiêu cách lựa chọn chuyến

đi từ tỉnh A đến tỉnh B? ĐS: 18

Lời giải.

Để đi từ A đến B 3 phương án lựa chọn:

Đi bằng ô 10 cách chọn.

Đi bằng tàu hỏa 5 cách chọn.

Xem Thêm:   Soạn Sinh 9 Bài 50: Hệ sinh thái – Giải bài tập Sinh 9 trang 153

Đi bằng máy bay 3 cách chọn.

Theo quy tắc cộng, 10 +5 +3 =18 cách chọn. ä

{ DẠNG 1.2. Bài toán sử dụng quy tắc nhân

DỤ 1. An đến nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình 4 con đường

đi, từ nhà Bình đến nhà Cường 6 con đường đi. Hỏi An bao nhiêu cách chọn đường đi từ nhà mình

đến nhà Cường? ĐS: 24

Lời giải.

Để đi từ nhà An đến nhà Cường cần thực hiện 2 giai đoạn

Đi từ nhà An đến nhà Bình 4 cách.

Đi từ nhà Bình đến nhà Cường 6 cách.

Theo quy tắc nhân, 4 ·6 =24 cách chọn đường đi. ä

DỤ 2. Lớp 11A 30 học sinh. Tập thể lớp muốn bầu ra một lớp trưởng, một lớp phó và một thủ quỹ.

Hỏi bao nhiêu cách chọn một ban cán sự lớp như trên, biết rằng một bạn chỉ thế làm tối đa một

Xem Thêm:   Bài thơ Thuyền và biển – In trong tập Chồi biếc (1963)

vai trò? ĐS: 24360

Lời giải.

Để bầu ra một ban cán sự lớp cần thực hiện 3 giai đoạn

Bầu lớp trưởng 30 cách

Bầu phó 29 cách

Bầu thủ quỹ 28 cách

Theo quy tắc nhân, 30 ·29 ·28 =24360 cách chọn. ä

5/5 - (814 votes)