0

Hướng dẫn dự thi chứng chỉ Tin học văn phòng MOS

Share

Hướng dẫn dự thi bài thi MOS 2016 1

MỤC LỤC

I. GII THIU V BÀI THI MOS …………………………………………………………………………………… 3

1. Gii thiu bài thi MOS …………………………………………………………………………………………………. 3

2. Mục đích của bài thi MOS ……………………………………………………………………………………………. 3

3. Mi quan h ca bài thi MOS vi các bài thi khác ca Certiport …………………………..…………… 4

4. Cu trúc bài thi MOS …………………………………………………………………………………………………… 4

5. Thang điểm ca bài thi MOS ………………………………………………………………………………………… 5

6. Phiếu điểm và chng ch MOS ……………………………………………………………………………………… 5

7. Địa điểm và lch thi bài thi MOS …………………………………………………………………………………….. 5

II. TH TỤC ĐĂNG KÝ THI ……………………………………………………………………………………………. 9

1. Yêu cu v giy t tùy thân…………………………………………………………………………………………… 9

2. Đăng ký dự thi…………………………………………………………………………………………………………… 11

III. QUY TRÌNH D THI MOS ………………………………………………………………………………………… 11

1. Chun b trước khi thi MOS ………………………………………………………………………………………… 12

2. ng dn làm bài thi ………………………………………………………………………………………………… 12

PHN 1: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

PHN 2: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

Chào mng bạn đến vi bài thi Chng ch ………………………………………………………………………………. 14

Microsoft Office Specialist 2016 ……………………………………………………………………………………………. 14

(Welcome to the Microsoft Office Specialist 2016……………………………………………………………………. 14

Certification exam) ………………………………………………………………………………………………………………. 14

PHN 3: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

PHN 4: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

PHN 5: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

PHN 6: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

PHN 7: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

PHN 8: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3. Ni quy phòng thi .………………………………………………………………………………………………..……23

IV. KT QU BÀI THI MOS …………………………………………………………………………………………….

24

V. NG DN S DNG TÀI KHON CÁ NHÂN ………………………………………………………

24

5/5 - (731 votes)
Xem Thêm:   Soạn văn 9 tập 1 – Soạn văn lớp 9 tập 1