0

Hình không gian thể tích từ cơ bản đến nâng cao

Share

Thy NGUYN TIN ĐẠT

BA

̣

N KHÔNG THÊ

THAY

ĐÔ

I ĐI

CH ĐÊ

N NÊ

U

ĐÔ

I THAY CON ĐƯƠ

NG

2

e) Din tích hình thang:

1

2

S

(đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao

f) Din tích hình bình hành:

S

đáy x chiều cao

g) Din tích hình tròn:

2

SR

ÔN TẬP 2: KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 11

A. QUAN HỆ SONG SONG

§1.ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về sức mạnh của lời nói (Dàn ý + 8 mẫu)

1. Định nghĩa

Đường thẳng mặt phẳng gọi

song song với nhau nếu chúng

không có điểm nào chung.

aP aP

2.Các định lý:

Định lý 1: Nếu đường thẳng

không nằm trên mặt phẳng

song song với một đường thẳng

nào đó nằm trên

thì

a

song

song với

.



a

ba a

b

Xem Thêm:   Cách làm bánh trung Thu nhân đậu xanh trứng muối đơn giản

&&

Định lý 2: Nếu đường thẳng

song song với mặt phẳng

P thì

mọi mặt phẳng

Q chứa

a

mà

cắt

P thì cắt theo giao tuyến

song song với

a

.



()

aP

aQ ba

PQb





&

Định lý 3: Nếu hai mặt phẳng cắt

nhau cùng song song với một

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Kể câu chuyện về người có tấm lòng nhân hậu

đường thẳng thì giao tuyến của

chúng cũng song song với đường

thẳng đó.



PQb

Pa ba

Qa



&&

&

§2.HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

1. Định nghĩa:

Hai mặt phẳng được gọi song

song với nhau nếu chúng không

điểm nào chung.

PQ PQ

a

(P)

α

b

a

Q

b

a

Q

b

a

Q

P

5/5 - (628 votes)