0

Hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình chứa tham số

Share

ÔN TẬP BPT + HỆ BPT BẬC NHẤT THAM SỐ LỚP 10 THPT

(LỚP BÀI TOÁN CƠ BẢN MỨC ĐỘ 1)

________________________________________

Câu 1. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2

nghiệm đúng với mọi số thực x.

A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1

Câu 2. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

5

2

x

x m

có nghiệm.

A. m > – 11 B. m < 11 C. m < – 11 D.

Câu 3. Tìm giá trị tham số m để

2 2

với mọi giá trị x.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Chứng minh Sông núi nước Nam là bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên

A. m = 4 B. m = 3 C. m = 2 D. m = 1

Câu 4. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

3 2 ,

x

mx m

có nghiệm.

A. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m

0 D. m < 1

Câu 5. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 2

x m m m

có tập nghiệm S = R.

A. m < 2 B. m = – 4 C. m > 1 D. m > 1,5

Câu 6. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

3 4 0.

m x m

x

có nghiệm.

A. Mọi giá trị m B. Không tồn tại C. m > – 3 D. m

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Phân tích tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí

– 3

Câu 7. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 3

m m x m m

có tập nghiệm R.

A. m = 4 B. m = – 4 C. m = 2 D. m = 1,5

Câu 8. Có bao nhiêu số nguyên dương m để hệ bất phương trình

2 1

3

x

x m

có nghiệm ?

A. 5 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 9. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

3

m m x m

có tập nghiệm S = R.

A. m = 4 B. m = – 4 C. m = 1 D. m = 1,5

Câu 10. Tìm điều kiện tham số m để hệ bất phương trình

x

có độ dài tập nghiệm bằng 2.

Xem Thêm:   Soạn bài Tìm hiểu chung về văn nghị luận – Soạn văn 7 tập 2 bài 18 (trang 7)

A. m = 1 B. m =

C. m – 2 D. m =

Câu 11. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

3 2

m m x m m

vô nghiệm.

A. m = 4 B. m = 1 C. m = 2 D. m = 1,5

Câu 12. Tìm m để hệ bất phương trình

3

4

x m

x

có tập nghiệm S = (a;b) thỏa mãn b – a = 2.

A. m = 5,5 B. m = 5 C. m = 8,5 D. m = 2,5

Câu 13. Tìm điều kiện tham số m để bất phương trình

2 2

vô nghiệm.

A. m = 2 B. m = 1 C. m = 0 D. m = 1,5

Câu 14. Tìm điều kiện tham số m để

1 1 0,m x m x

.

5/5 - (607 votes)