0

Giáo trình Trí tuệ nhân tạo – Tài liệu học Trí tuệ nhân tạo

Share

3. Các ci tiến ca gii thut quay lui ……………………………………………………………………….. 51

4. Các gii thut ti ưu địa phương…………………………………………………………………………… 54

Chương 6 – Các phương pháp lp lun trên logic mnh đề ………………………………55

1. Lp lun và Logic ………………………………………………………………………………………………. 55

2. Logic mnh đề: cú pháp, ng nghĩa………………………………………………………………………. 55

3. Bài toán lp lun và các gii thut lp lun trên logic mnh đề…………………………………. 58

4. Câu dng chun hi và lut phân gii ……………………………………………………………………. 60

Xem Thêm:   KHTN Lớp 6 Bài 25: Hệ thống phân loại thực vật

5. Câu dng Horn và tam đon lun………………………………………………………………………….. 63

6. Thut toán suy din da trên bng giá tr chân lý……………………………………………………. 65

7. Thut toán suy din da trên lut phân gii……………………………………………………………. 65

8. Thut toán suy din tiến, lùi da trên các câu Horn ………………………………………………… 67

9. Kết chương………………………………………………………………………………………………………… 70

Xem Thêm:   Giáo án Âm nhạc 2 sách Cánh diều (Cả năm)

Chương 7 – Các phương pháp lp lun trên logic cp mt ……………………………….72

1. Cú pháp – ng nghĩa…………………………………………………………………………………………… 74

2. Lp lun trong logic v t cp mt………………………………………………………………………… 78

3. Phép đồng nht hai v t, thut gii đồng nht ……………………………………………………….. 80

4. Câu dng chun hi, lut phân gii tng quát…………………………………………………………. 82

5. Câu dng Horn và tam đon lun tng quát trong logic cp 1…………………………………… 84

Xem Thêm:   Kiến thức kế toán: Bảng cân đối kế toán

6. Gii thut suy din phân gii ……………………………………………………………………………….. 86

7. Thut toán suy din tiến da trên câu Horn……………………………………………………………. 89

8. Thut toán suy din lùi da trên câu Horn……………………………………………………………… 91

Chương 8 – Prolog………………………………………………………………………………………92

1. Lp trình logic, môi trường lp trình SWI Prolog …………………………………………………… 92

2. Ngôn ng Prolog cơ bn, chương trình Prolog……………………………………………………….. 95

5/5 - (614 votes)