0

Đoạn văn tiếng Anh viết về Nhóm hỗ trợ thiếu niên

Share

Viết đoạn văn tiếng Anh về Teen support group là một trong những chủ đề rất hay nằm trong chương trình Tiếng Anh 9 Unit 3: Teen stress and pressure.

Đoạn văn tiếng Anh viết về Nhóm hỗ trợ thiếu niên gồm 2 đoạn văn mẫu có dịch. Qua đó giúp các em học sinh lớp 9 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi vốn từ, củng cố kiến thức để giải nhanh được các bài tập tiếng Anh. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Tiếng Anh 

Teen Life Support Groups are intended to provide a safe place for teens to talk with peers dealing with similar issues with the guidance of an adult facilitator. These groups get together to talk about issues that are going on in teens’ lives. These may be things like grief, depression, anger, or could be prompted by issues with cutting, alcohol, or drugs. In these groups, students will also learn life skills that will help them deal with stress, relationships, challenges, school and more!he thing that makes our support groups different is that the teenagers, as participants, get to have input into how the group will work and what we will talk about throughout the process.We focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Xem Thêm:   Hình ảnh cung Cự Giải đẹp nhất – Cự Giải ( 22/6 – 22/7)

Tiếng Việt

Các Nhóm Hỗ trợ Cuộc sống Thiếu niên nhằm cung cấp một nơi an toàn cho thanh thiếu niên để nói chuyện với các bạn cùng lứa giải quyết các vấn đề tương tự với sự hướng dẫn của một điều hành viên người lớn. Các nhóm này gặp nhau để nói về các vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của thanh thiếu niên. Đó có thể là những điều như đau buồn, trầm cảm, tức giận, hoặc có thể được thúc đẩy bởi các vấn đề về cắt giảm, uống rượu hoặc ma túy. Trong các nhóm này, học sinh cũng sẽ học các kỹ năng sống giúp các em đối phó với căng thẳng, các mối quan hệ, thách thức, trường học và hơn thế nữa! Điều khiến các nhóm hỗ trợ của chúng tôi trở nên khác biệt là thanh thiếu niên, với tư cách là những người tham gia, được tham gia vào cách thức hoạt động của nhóm sẽ hoạt động và những gì chúng tôi sẽ nói trong suốt quá trình.

Xem Thêm:   Viết email giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Today, I am here to present about my team project about a teen support group in our school. My team want to build a teen support group to help students to improve their social skills. We call this group “Blue bird team” since we want to connect students within our school. As we planned, the team will include about 8-10 people. Half of the team will be responsible for organizing events for students such as meetings, talkshow or teambuilding, … They will create a format and environment in which participants have repeated attendance in group sessions. The other half will help students to build bonds with group members for ongoing support and belonging. They will create activities or tasks that require teamwork of all members. We focus on facilitating a tangible experience for students about society and communication.

Tiếng Việt

Hôm nay, tôi ở đây để trình bày về dự án nhóm của tôi về một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên trong trường học của chúng tôi. Nhóm của tôi muốn xây dựng một nhóm hỗ trợ thanh thiếu niên để giúp học sinh cải thiện các kỹ năng xã hội của họ. Chúng tôi gọi nhóm này là “Đội chim xanh” vì chúng tôi muốn kết nối các học sinh trong trường của chúng tôi. Theo kế hoạch, đội sẽ gồm khoảng 8 – 10 người. Một nửa trong nhóm sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện cho sinh viên như họp mặt, talkshow hoặc teambuilding,… Họ sẽ tạo ra một định dạng và môi trường để học viên tham dự nhiều lần trong các buổi nhóm. Nửa còn lại sẽ giúp học sinh xây dựng mối quan hệ với các thành viên trong nhóm để được hỗ trợ và thuộc về liên tục. Họ sẽ tạo ra các hoạt động hoặc nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần đồng đội của tất cả các thành viên. Chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm hữu hình về xã hội và giao tiếp.

5/5 - (761 votes)