0

Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Share

L

A

T

E

X by NHÓM W-T-TEX-BEGINNING

Mục lục

1 Phép dời hình và phép đồng dạng 3

1.1 PHÉP TỊNH TIẾN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 Các dạng toán và dụ mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dạng 1. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

#»

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dạng 2. Tìm tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

#»

v . 5

Dạng 3. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

#»

v . . 5

Dạng 4. Tìm tạo ảnh của đường tròn (C

) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

#»

v 5

Dạng 5. Tìm ảnh của một đường cong (P ) qua một phép tịnh tiến theo

#»

u = (a; b) 5

Dạng 6. Tìm tạo ảnh của một đường cong (P) qua một phép tịnh tiến theo

Xem Thêm:   Tổng hợp hình ảnh Solo Leveling đẹp nhất

#»

u = (a; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dạng 7. Xác định véc-tơ tịnh tiến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Dạng 8. Ứng dụng phép tịnh tiến vào các bài toán hình học cấp . . . . . . . . 6

Dạng 9. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.3 Bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 PHÉP QUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.1 Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.2 Các dạng bài tập tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Dạng 1. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,. ..liên

quan đến hình (H) qua phép quay cho trước. . . . . . . . . . . . . . . . 18

Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của điểm qua phép quay Q

(I)

, với I(a; b). . . . . . . 19

Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua phép quay Q

(I)

, với I(a; b). . . 19

Dạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua phép quay Q

(I)

, với I(a; b). . . . 20

Dạng 5. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường cong (H) bất (khác dạng 3, 4) qua phép

Xem Thêm:   Đoạn văn tiếng Anh viết về bố (10 Mẫu) – Miêu tả bố bằng tiếng Anh

quay Q

(I)

, với I(a,b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Dạng 6. Ứng dụng phép quay để chứng minh các tính chất hình học. . . . . . . 21

Dạng 7. Ứng dụng phép quay để tìm quỹ tích của điểm . . . . . . . . . . . . . . 22

Dạng 8. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.2.3 Các dạng bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dạng 9. Củng cố định nghĩa và tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Dạng 10. Cho trước hình (H). Tìm các phép quay biến hình (H) thành chính nó. 26

Dạng 11. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,.. .liên

Xem Thêm:   Luyện từ và câu: Từ đồng âm trang 51 – Luyện từ và câu lớp 5 Tuần 5 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 1

quan đến hình (H) qua phép quay cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.3 PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.1 Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.2 Các dạng toán tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Dạng 1. Phân biệt phép biến hình và phép dời hình. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của một điểm qua một phép dời hình . . . . . . . . . 34

Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua một phép dời hình. . . . . . . . 35

Dạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua một phép dời hình. . . . . . . . . 35

1

5/5 - (883 votes)