0

Chuyên đề hình học giải tích không gian – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12

Share

GV.Lưu Huy Thưởng 0968.393.899

BỂ HỌC VÔ BỜ – CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾN

CHUYÊN ĐỀ

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1: MỞ ĐẦU

I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

1. Định nghĩa và các phép toán

 !”#$$#%&

’(

)*+,

-Qui tắc ba điểm:./0%12./34,

  

-Qui tắc hình bình hành:.5/5$12.64,

  

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tinh thần trách nhiệm và thói vô trách nhiệm

-Qui tắc hình hộp:.5712.6(12.64,

   

-Hê thức trung điểm đoạn thẳng:.89$*0%:;’12<*3+(

=4,

>

 

-Hệ thức trọng tâm tam giác:.?9$@ %:%12.<*3+(

=4,

     

Xem Thêm:   Tổng Hợp Câu Hỏi IQ Hay Để Kiểm Tra Chỉ Số Thông Minh IQ

-Hệ thức trọng tâm tứ diện:.?9$@ %:A“B12.6<*3+(

=4,

GA GB GC GD OA OB OC OD OG

        

-Điều kiện hai vectơ cùng phương: ( 0) ! :

a vaø b cuøng phöông a k R b ka

-Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số kCD<*3+(

=4,

;

MA kMB OM

= =

 

  

Xem Thêm:   Soạn bài Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

2. Sự đồng phẳng của ba vec

2@9$E’F*:GHIIJ%7%&’(

Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng:./

4

H(K4,

E’L%M,

./

E’

*3+(

K4, L%M,

3. Tích vô hướng của hai vec

Góc giữa hai vectơ trong không gian:

AB u AC v u v BAC BAC= = =

 

5/5 - (558 votes)