0

Chuyên đề Giải phương trình bậc 2 chứa tham số

Share

Chuyªn ®Ò :

Ph¬ng tr×nh bËc hai chøa tham sè

Bµi to¸n 1

: Gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai chøa tham

.

Ph¬ng ph¸p

: XÐt c¸c trêng hîp a a :

NÕu a = th× t×m nghiÖm ph¬ng tr×nh bËc nhÊt .

NÕu a

th× tiÕn hµnh c¸c bíc sau:

+ TÝnh biÖt

.

+ XÐt c¸c trêng hîp cña

Xem Thêm:   GDCD 6 Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

( NÕu

chøa tham ).

+ T×m nghiÖm cña ph¬ng tr×nh theo tham sè.

Bµi 1 : Gi¶i ph¬ng tr×nh bËc hai ( m tham ) sau :

a)

x

2

2(3m 1)

x

+ 9m

2

6m 8 =

b)

x

2

3m

x

+ 2m

2

m 1 =

c) 3x

2

mx + m

2

=

d)

x

2

2(m 1)

x

+ m 3 =

HDÉn : a/

= 9 ; x

= 3m + 2 ,

= 3m 4

b/

Xem Thêm:   Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8

= (m + 2)

2

: + m

-2 : x

= 2m + 1 ,

= m 1

+ m =-2 : x = -3 ( nghiÖm p)

c/

= -11m

2

: + m = : x = ( nghiÖm p)

+ m

: PT nghiÖm.

d/

= m

2

3m + 4 = (m

)

2

+

> :+ x

= m 1 +

4

7

2

3

2

m

+

= m 1

4

7

2

3

2

m

Bµi 2

: Gi¶i ph¬ng tr×nh (

m tham

Xem Thêm:   Phim JAVHD và những điều có thể bạn chưa biết

) :

(m 1)

x

2

2m

x

+ m + 2 =

HDÉn : * m =1 : x =

* m

1 :

= 2 m

+ m > 2 : nghiÖm.

+ m = 2 : x = 2 (nghiÖm kÐp )

+ m < 2 :

;

Bµi 3 : Gi¶i ph¬ng tr×nh (m tham ) :

(m 1)x

2

+ 3mx + 2m + 1 =

HDÉn : + m = 1 : x =-1

+ m

1 😡

=-1 ; x

=

Bµi 4

: Gi¶i ph¬ng tr×nh (

m tham

) :

x

2

2(m + 1)x + 2(m + 5) = 0

HDÉn :

=m

2

9 NÕu : -3<m<3 : nghiÖm

5/5 - (868 votes)