0

Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số

Share

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Bản biến thiên và Đồ thị hàm s

Facebook: dongpay

MỤC LỤC

BNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ TH HÀM S ................ 0

A – KIN THC CHUNG ..................... 2

B CÁC DẠNG BÀI TẬP …..................... 7

CHỦ ĐỀ 1: BẢNG BIẾN THIÊN ................... 7

DẠNG 1: NHẬN DẠNG BBT …..................... 7

DẠNG 2: BBT VỚI SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM S ................ 9

DẠNG 3: BBT VỚI CỰC TRỊ HÀM S ................. 12

DẠNG 4: BBT VỚI GTLN, GTNN CỦA HÀM S …............ 14

DẠNG 5: BBT VỚI TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM S …........... 15

CHỦ ĐỀ 2: ĐỒ THỊ HÀM S ...................... 18

DẠNG 1: ĐỒ THỊ VỚI SỰ ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM S .............. 18

DẠNG 2: ĐỒ THỊ VỚI CỰC TRỊ HÀM S ................. 20

DẠNG 3: ĐỒ THỊ VỚI GTLN, GTNN CỦA HÀM S ............ 23

DẠNG 4: ĐỒ THỊ VỚI TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM S ........... 25

DNG 5: NHN DẠNG ĐỒ TH CA CÁC HÀM S .............. 26

DNG 6: XÉT DU CÁC H S DỰA VÀO BBT VÀ ĐỒ TH........ 30

DNG 7: XÉT S TƯƠNG GIAO BẰNG BBT VÀ ĐỒ TH ........... 38

STG S DNG BNG BIN THIÊN ................. 38

STG S DỤNG ĐỒ TH HÀM S .................. 41

DẠNG 8: ĐỒ TH HÀM TR TUYỆT ĐỐI ............... 46

DNG 9: XÉT S TƯƠNG GIAO VỚI BBT VÀ ĐỒ TH HÀM CHA TR TUYT ĐỐI .... 50

STG S DNG BNG BIN THIÊN ................. 50

STG S DỤNG ĐỒ TH HÀM S ................... 52

C – ỚNG DẪN GIẢI …...................... 60

5/5 - (502 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Nghị luận về mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc