0

Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tính đơn điệu của hàm số

Share

CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN

LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TOÁN XÉT

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

(chuyên đ gm 106 trang)

ĐỀ CƯƠNG CÁC DNG TOÁN V HÀM N TRONG CHƯƠNG HÀM S

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán xét tính đơn điệu ca hàm s

Các dng toán v hàm n liên quan đến bài toán tìm cc tr ca hàm s

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán tìm GTLN, GTNN ca hàm s

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán tìm tim cn ca hàm s

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán tiếp tuyến của đồ th hàm s

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán gii phương trình, bt phương trình, h

phương trình.

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến bài toán xét s tương giao của đồ th hai hàm số.

Các dng toán v hàm ẩn liên quan đến phép biến đổi đồ th

PHN A CÁC DNG TOÁN V HÀM N LIÊN QUAN ĐN BÀI TOÁN XÉT

TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM S

PHẦN 1: Biết đặc đim ca hàm s

Dạng toán 1. Các bài toán v tính đơn điu ca hàm n bc 2 (dành cho khi 10)

5/5 - (845 votes)
Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Người liên lạc nhỏ (2 mẫu)