0

Các dạng toán bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

Share

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP TRONG KỲ THI THPTQG ĐT:0946798489

Nguyễn Bảo Vương: cebook.com/phong.baovuong 1

CHUYÊN

ĐỀ 13

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

MỤC LỤC

PHẦN A. CÂU HỎI ……………………………..……………………………..…………………………..…………………..………………….. 1

Dạng 1. Bất phương trình logarit ……………………………..……………………………..……………………………..………………….... 1

Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản…………………………..……………………………..……………………………..…………………. 1

Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..………………… 1

Dạng 1.1.2 Cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……… 4

Dạng 1.2 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá…. ……………………………..…………………. 6

Xem Thêm:   Mẫu bài dạy minh họa môn Khoa học Tiểu học Mô đun 3

Dạng 2. Bất phương trình mũ …………………………………..…………………..……………………………..……………………………... 7

Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản…………………………..……………………………..……………………………..…………………. 7

Dạng 2.1.1 Không cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..………………… 7

Dạng 2.1.2 Cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……. 10

Dạng 2.3 Giải và biện luận một số bất phương trình khó và khác ………………………………..………………………….. 11

Dạng 2.3.1 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá…. …………………………..………………. 11

Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f’(x) ……………………………..……………………………..……… 11

Xem Thêm:   Soạn bài Ngôi nhà thứ hai (trang 39) – Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều Tập 1

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO ……………………………..……………………………..…………………..……………………14

Dạng 1. Bất phương trình logarit ……………………………..……………………………..……………………………..………………….. 14

Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản…………………………..……………………………..……………………………..……………….. 14

Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..………………. 14

Dạng 1.1.2 Cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……. 20

Dạng 1.2 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá…. …………………………………..…………….. 24

Dạng 2. Bất phương trình …………………………………..…………………..……………………………..……………………………. 34

Dạng 2.1 Bất phương trình cơ bản…………………………..……………………………..……………………………..……………….. 34

Xem Thêm:   Soạn bài Thư gửi các học sinh trang 4 – Tiếng Việt Lớp 5 tập 1 – Tuần 1

Dạng 2.1.1 Không cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..………………. 34

Dạng 2.1.2 Cần biến đổi ……………………………..……………………………..……………………………..…………………..……. 39

Dạng 2.3 Giải và biện luận một số bất phương trình khó và khác ………………………………..………………………….. 41

Dạng 2.3.1 Kết hợp nhiều phương pháp đặt ẩn phụ, cô lập m, đánh giá…. ……………………………..……………. 41

Dạng 2.3.2 Giải bất phương trình khi biết đồ thị của f’(x) ……………………………..……………………………..……… 46

PHẦN A. CÂU HỎI

Dạng 1. Bất phương trình logarit

Dạng 1.1 Bất phương trình cơ bản

Dạng 1.1.1 Không cần biến đổi

5/5 - (566 votes)