0

Các dạng Bất phương trình vô tỉ và cách giải

Share

CÁC DẠNG BẤT PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ VÀ CÁCH GIẢI

A. PHƢƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƢƠNG ĐƢƠNG.

* Hai bất phƣơng trình đƣợc gọi tƣơng đƣơng khi chúng có cùng tập nghiệm.

* Một số phép biến đổi tƣơng đƣơng:

+) Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi

điều kiện của bất phương trình.

+) Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức ( luôn dương hoặc

Xem Thêm:   Tổng hợp hình ảnh đại diện đang trend trên Facebook dành cho nữ

âm) mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình.

+) Lũy thừa bậc lẻ hai vế, khai căn bậc lẻ hai vế của một bất phương trình.

+) Lũy thừa bậc chẵn hai vế, khai căn bậc chẵn hai vế khi hai vế của bất phương trình

Xem Thêm:   Hướng dẫn cách làm nộm sứa giòn ngon

cùng dương.

+) Nghịch đảo hai vế của bất phương trình khi hai vế cùng dương ta phải đổi chiều.

I. Kỹ thuật lũy thừa hai vế.

1. Phép lũy thừa hai vế:

a)

)()()()(

1212

xgxfxgxf

kk

.

b)

)()(

)(

)()(

22

xgxf

xg

xgxf

kk

.

*)

2

BA

B

BA

hoặc

.

*)

Xem Thêm:   50 đề luyện thi học sinh giỏi lớp 7 môn Ngữ văn

2

BA

A

B

BA

.

*)

.

( Đối với các trường hợp còn lại với dấu

< các bạn có thể tự suy luận ).

2. Lƣu ý:

Đặc biệt chú ý tới điều kiện của Bài toán. Nếu điều kiện đơn giản có thể kết hợp vào

bất phương trình, còn điều kiện phức tạp nên để riêng.

3. Ví dụ:

5/5 - (856 votes)