0

Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11

Share

dụ 1: Chỉ được dùng một kim loại, làm thế nào phân biệt những dung dịch sau đây: NaOH, NaNO

3

,

HgCl

2

, HNO

3

, HCl.

Giải

Dùng kim loại Al, cho Al c dụng lần ợt với các mẫu thử

Nếu khí màu nâu bay ra HNO

3

:

Al + 4HNO

3

Al(NO

3

)

3

+ NO↑ + 2H

2

O

2NO + O

2

2NO

2

(màu nâu)

Nếu kim loại trắng sinh ra HgCl

2

2Al + 3HgCl

2

3Hg + 2AlCl

3

bọt khí bay ra kết tủa, kết tủa tan ra NaOH

2Al + 2H

2

O + 2NaOH 2NaAlO

2

+ 3H

2

bọt khí bay ra HCl

2Al + 6HCl 2AlCl

3

+ 3H

2

Còn lại NaNO

3

dụ 2 : Ch dùng một chất khác để nhận biết từng dung dịch sau : NH

Xem Thêm:   Đoạn văn tiếng Anh viết về giấc mơ của em (5 mẫu)

4

NO

3

, NaHCO

3

, (NH

4

)

2

SO

4

, FeCl

2

FeCl

3

. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.

Giải

Dùng Ba(OH)

2

để nhận biết. Tóm tắt theo bảng sau :

NH

3

mùi khai,

↓trắng

BaSO

4

↓trắng,

hơi

xanh

Fe(OH)

2

dụ 3: Mỗi cốc chứa một trong các chất sau: Pb(NO

3

)

2

, Na

2

S

2

O

3

, MnCl

2

NH

4

Cl, (NH

4

)

2

CO

3

, ZnSO

4

.

Ca

3

(PO

4

) MgSO

4

. Dùng nước, dung dịch NaOH, dung dịch HCl để nhận biết mỗi chất trên.

Giải

Cho nước vào các mẫu thử, tất cả đều tan, chỉ mẫu thử chứa Ca

3

(PO

4

)

2

không tan.

Cho từ từ dung dịch NaOH vào c mẫu thử chứa các hoá chất trên những hiện tượng xảy ra như sau:

Xem Thêm:   Soạn bài Mấy ý nghĩ về thơ – Soạn văn 12 tập 1 tuần 4 (trang 55)

Chỉ có hai mẫu thử cho khí NH

3

mùi khai NH

4

Cl (NH

4

)

2

CO

3

.

NH

4

Cl + NaOH NH

3

↑+ H

2

O + NaCl

(NH

4

)

2

CO

3

+ NaOH 2NH

3

+ 2H

2

O + Na

2

CO

3

Để nhận biết hai muối này ta cho tác dụng với dung dịch HCl, mẫu thử nào cho khí bay lên (NH

4

)

2

CO

3

,

còn mẫu thử không hiện tượng xảy ra NH

4

Cl.

bốn mẫu thử cho kết tủa trắng Zn(OH)

2

, Mg(OH)

2

, Pb(OH)

2

Mn(OH)

2

, nếu tiếp tục cho NaOH

Zn(OH)

2

Pb(OH)

2

tan còn Mg(OH)

2

không tan, như vậy ta biết được cốc chứa MgSO

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Tổng hợp những kết bài Bài thơ Bạn đến chơi nhà (19 mẫu)

4

:

ZnSO

4

+ 2NaOH Zn(OH)

2

+ Na

2

SO

4

Zn(OH)

2

+ 2NaOH Na

2

ZnO

2

+ 2H

2

O

MgSO

4

+ 2NaOH

Mg(OH)

2

+ Na

2

SO

4

Pb(NO

3

)

2

+ 2NaOH Pb(OH)

2

+ 2NaNO

3

Pb(OH)

2

+ 2NaOH Na

2

PbO

2

+ 2H

2

O

MnCl

2

+ 2NaOH Mn(OH)

2

+ 2NaCl

Để nhận biết Pb(NO

3

)

2

với ZnSO

4

ta cho dung dịch HCl vào hai mẫu thử, mẫu thử nào cho kết tủa u

trắng Pb(NO

3

)

2

, còn mẫu thử không tác dụng ZnSO

4

.

Pb(NO

3

)

2

+ 2HCl PbCl

2

+ 2HNO

3

Mn(OH)

2

không bền, dễ bị oxi hoá thành Mn(OH)

4

màu nâu còn Mg(OH)

2

không bị oxi hoá.

2Mn(OH)

2

+ O

2(kk)

+ 2H

2

O 2Mn(OH)

4

Mẫu cuối cùng còn lại Na

2

S

2

O

3

5/5 - (692 votes)