0

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Share

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

caubinhan.com xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3. Thông qua việc rèn luyện và làm quen với các đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 ôn luyện được rất nhiều mẫu câu và từ vựng khác nhau. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

TEST 1

Question 1: Circle the odd one out.

Xem Thêm:   Hoá học 9 Bài 4: Một số axit quan trọng – Giải Hoá học lớp 9 trang 19

1. A. apple

B. pencil

C. crayon

D. pen

2. A. blue

B. green

C. small

D. yellow

3. A. crayon

B. ruler

C. desks

D. table

4. A. Mother

B. father

C. sister

D. kitchen

5. A. father

B. grandfather

C. brother

D. sister

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3

Question 3: Fill the missing words in the blanks.

1…….name is Peter.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Dàn ý phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ

2. My mother is thirty ………old.

3. Mai is …… Vietnam.

4. ……….you want a banana?

5. How many crayons …….you have?

6. The weather is often ………in summer.

7. We go to school ……….bike.

8. There ……..six books on the table.

9. This is a schoolbag …….that is a table.

10. Hello, my name …….Hoa. I …..years old.

Question 4: Choose the best answer.

1. What’s name? Her name is Hoa.

A. my B. his C. her

2. How is she? She’s

A. five B. nice C. ok

3. How old is your grandmother? She is eighty old.

A. years B. year C. yes

Xem Thêm:   Soạn bài Mùa đông ở vùng cao trang 37 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 22

4. to meet you.

A. nine B. nice C. good

5. Bye. See you

A. late B. nice C. later

6. What’s it?It’s inkpot.

A. an B. a C. some

7. How many are there ? There is a desk.

A. desk B. a desk C. desks

8. The weather is today.

A. cold B. ok C. too

9. is Nam from? He’s from Hai phong.

A. what B. who C. where

10. Who is he? is my friend

A. he B. I C. she

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

5/5 - (539 votes)