0

Bộ câu hỏi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên môn Kiến thức chung

Share

A B C D

1

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về nội dung gì? Đạo đức nhà giáo. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Những điều giáo viên không được làm. Điều lệ trường phổ thông. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

2

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, đối tượng nào thuộc đối tượng áp dụng những

quy định của quyết định này?

Nhà giáo đang làm nhiệm vụ giảng dạy,

giáo dục ở các cơ sở giáo dục thuộc hệ

thống giáo dục quốc dân.

Giáo viên mầm non, tiểu học và THCS. Giáo viên phổ thông. Giáo viên các trường công lập. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

3

Các hành vi nhà giáo không được làm: “trốn tránh trách nhiệm,

thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ,

bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế

chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường

được quy định tại:

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban

hành quy định về đạo đức nhà giáo.

Luật giáo dục năm 2005, sửa đổi năm

2009.

Thông tư 30/2009/TT-BGDDT ban

hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo

viên trung học cơ sở, giáo viên trung

học phổ thông.

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, điều lệ

trường tiểu học.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

4

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, tại điều 3. Phẩm chất chính trị quy định cụ thể

bằng bao nhiều mục?

2 3 4 5

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 3, trang 2

5

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về

đạo đức nhà giáo, tại điều 4. Đạo đức nghề nghiệp, quy định cụ

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Nghị luận xã hội về Lòng bao dung (Dàn ý + 7 Mẫu)

thể bằng bao nhiều mục?

2 3 4 5

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 4, trang 2

6

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, tại điều 5. Lối sống, tác phong, quy định cụ thể

bằng bao nhiều mục?

7 6 4 5

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 5, trang 3

7

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, tại điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo

đức nhà giáo, quy định cụ thể bằng bao nhiều mục?

9 10 11 12

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 6, trang 3

8

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, tại chương II – Những quy định cụ thể, được

quy định bằng bao nhiều điều?

7 6 4 5

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 6, trang 2, 3

9

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về đạo đức

nhà giáo, được áp dụng từ năm nào?

2006 2007 2008 2009 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

10

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm

sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu

vì lợi ích chung”. là một trong những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 3, trang 2

11

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trư-ơng, đường

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư-ớc; thi hành

Xem Thêm:   Bài viết số 1 lớp 11 đề 2: Bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề Hiền tài là nguyên khí quốc gia

nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng học

tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào

hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được

giao”. là một trong những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 3, trang 2

12

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh

giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm,

chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí” là một trong

những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 3, trang 2

13

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích

cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội”. là một trong những

quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 3, trang 2

14

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh

giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm,

Xem Thêm:   Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 10

chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí” là một trong

những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 4, trang 3

15

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Thực hiện phê bình và tự phê bình thường

xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ

chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự

nghiệp giáo dục” là một trong những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 4, trang 2

16

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ban hành quy định v

đạo đức nhà giáo, “Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ,

quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trư-ờng, của ngành” là một

trong những quy định tại:

Điều 3 – Phẩm chất chính trị. Điều 5 – Lối sống, tác phong. Điều 4 – Đạo đức nghề nghiệp.

Điều 6 – Giữ gìn bảo vệ truyền thống

đạo đức nhà giáo.

Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT

Chương 2, điều 4, trang 2

Câu Nội dung câu hỏi

Phương án trả lời

MÔN: KIẾN THỨC CHUNG

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2018

Tài liệu tham khảo

5/5 - (728 votes)