0

Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn

Share

4 | P a g e N g u y n B á H o à n g _ Đ T : 9 3 6 . 4 7 . 3 5 3

Bài toán Quy hoch tuyến tính

A. Ni dung kiến thc.

1. Bất phương trình bậc nht hai n.

Bất phương trình bc nht hai n x, y có dng tng quát là:

, Ngoài dng bất phương

trình (1) còn có các dng

, , .ax by c ax by c ax by c

Trong đó

là các s thc, a

b không đồng thi bng 0, xy là các n s.

Biu din tp nghim ca bất phương trình bậc nht hai n: Trong mt phng to độ Oxy, tp hp

các điểm có to độ tho mãn bất phương trình (1) được gi là min nghim ca nó.

Các bước biu din min nghim ca bất phương trình

(tương tự vi bất phương trình

c 1: Trên mt phng to độ Oxy v đường thng

c 2: Ly mt dim

không thuộc đường thng d.

c 3: Tính

và so sánh

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 3: Nghe và kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn

vi c.

c 4: Kết lun:

Nếu

thì na mt phng b d cha M là min nghim ca bất phương

trình

Nếu

thì na mt phng b d không cha M min nghim ca bt

phương trình

Ví d. Biu din hình hc tp nghim ca bất phương trình bậc nht hai n

Li gii

V đường thng

Xem Thêm:   Bài văn tả cây mai ngày tết

Lấy điểm M là gc to độ O.

Ta thy

n na mt phng b d cha gc

to độ O min nghim ca bất phương trình đã cho (min không b

tô đậm trong hình bên k c biên).

2. H bất phương trình bậc nht hai n.

H bất phương trình bậc nht hai n gm mt s bất phương trình bc nht hai n x, y ta phi

tìm c nghim chung ca chúng. Mi nghiệm chung đó được gi mt nghim ca h bất phương

trình đã cho.

Để biu din hình hc tp nghim ca h bất phương trình bậc nht hai n, ta thc hin theo các

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng

bước sau:

c 1: V tt c các đường thng ng vi mi bất phương trình trong hệ bất phương trình

đã cho lên cùng một h trc to độ.

ớc 2: Xác định min nghim ca tng bất phương trình trong hệ phương trình đã cho

(bng cách gch chéo hoặc tô đậm phn không nm trong min nghiêm) trên h trc to độ

(Bài toán thực tế quy về hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn)

5/5 - (774 votes)