0

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh

Share

Nhằm giúp các bạn học sinh có thêm nhiều bài tập hay để thực hành, caubinhan.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập viết lại câu so sánh với những câu hỏi được chắt lọc phù hợp với nội dung chương trình học của tất cả các bạn.

Bài tập viết lại câu so sánh có đáp án được biên soạn với nhiều nội dung câu hỏi cũng như các dạng bài tập khác nhau, thông qua tài liệu này bạn đọc sẽ bổ trợ thêm được nhiều kiến thức, cũng như kỹ năng làm bài. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Xem Thêm:   Tiểu luận Tiếng nói của văn nghệ – In trong Mấy vấn đề về văn học (1956), Nguyễn Đình Thi

Bài luyện tập về so sánh hay nhất

Bài tập viết lại câu so sánh trong tiếng Anh – Bài số 1

I. Hoàn thành các câu so sánh sau:

1. So sánh ngang bằng.

a. Mary/tall/her brother.

……………………………………………….

b. A lemon/not sweet/ an orange.

……………………………………………..

c. A donkey/not big/ a horse.

……………………………………………….

d. This dress/pretty/that one.

……………………………………………….

e. the weather/not cold/ yesterday.

……………………………………………….

2. So sánh hơn:

a. A rose/beautiful/ a weed.

……………………………………………….

b. A dog/intelligent/ a chicken.

……………………………………………….

c. Ba/ friendly/ Nam.

……………………………………………….

d .Your house/far/from school /my house

………………………………………………..

e. A horse/ strong/ a person.

……………………………………………….

3. So sánh nhất:

a. The Nile/long/river/ in the world.

……………………………………………….

b. Lan/ tall/ student / in my class.

……………………………………………….

c. English coffee/bad/ of all.

……………………………………………….

d. Australia/ small/ continent in the world.

……………………………………………….

e. That/high/ mountain in the world.

……………………………………………….

Bài tập bổ sung

Bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc:

1. Her daughter is …………….her (beautiful).

2. Summer is………………..season of the year (hot)

3. That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)

4. In the past, people were ………………..than today (polite)

5. It is ………..today than it was yesterday (cold)

6. Our hotel was …………..than all the others in the town (cheap)

7. What’s ………………..river in the world (long)

8. It was an awful day. It was ………….day of my life (bad

9. Everest is……………mountain in the world. It is …..….than any other mountain (high)

10. I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại các câu sau bắt đầu bằng từ cho trước sao cho nghĩa không thay đổi.

1. This is the most delicious cake I’ve ever tasted.

=> I’ve…………………………..

2. I’ve never met any more dependable person than George.

=> George is…………………………

3. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother.

=> Your mother is ……………………

4. There is no better teacher in this school than Mr John.

=> Mr John is……………………………..

5. Have you got any bigger than that one?

=> Is this…………………………………?

……………..

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

5/5 - (896 votes)